software pro návrh webových stránek
Corel Website Creator

Software pro návrh webových stránek

 • Návrh a vytváøení interaktivních webových stránek
 • Pøidávání zvuku, videa a vložených aplikací
 • Snadné nastavení s použitím šablon a stylù SiteStyle
 • Profesionální technologie bez nutnosti psát kód

Software Corel Website Creator je souèástí sady CorelDRAW Graphics Suite X8

Stáhnout zkušební verzi
(vèetnì DPH)
STÁHNOUT ZAKOUPIT NYNÍ

Software pro návrh webových stránek bez nutnosti psát kód

Nástroj Corel® Website Creator™ pøedstavuje jeden z nejsnazších zpùsobù návrhu a vytváøení interaktivních webových stránek. Díky intuitivnímu ovládání pøetahováním pomocí myši mùžete rychle zaèít používat šablony, styly SiteStyle a další funkce, které vám pomohou vytvoøit a zprovoznit webové stránky témìø ihned. Kromì toho mùžete pøidávat exponované video a zvuk èi vylepšovat obsah vkládáním aplikací online. Mùžete sledovat úspìšnost svých webových stránek pomocí integrovaného nástroje SEO nebo využívat cennou podporu prostøednictvím nových možností technologií CSS3 a HTML5.

Systémové požadavky

Rovnìž k dispozici: CorelDRAW Graphics Suite X8


Snadno vytváøejte fascinující webové stránky!

Nejsou potøebné žádné zkušenosti

Díky programu, který zpøístupòuje návrh webových stránek každému, mùžete zapomenout na všechno to zadávání kódu HTML a technické stránky návrhu. Intuitivním pøetahovaním pomocí myši lze snadno vytváøet poutavé profesionální webové stránky.

Snadné nastavení

Vytvoøte si webové stránky a zpøístupnìte je v rekordním èase! Prozkoumejte øadu integrovaných funkcí tohoto výkonného softwaru pro návrh webových stránek a zaènìte využívat styly SiteStyles, rozvržení stránek a profesionální šablony. Staèí zvolit návrh, vytvoøit strukturu a pøidat personalizovaný obsah.

Pøidávání zvuku, videa a aplikací

Do webových stránek mùžete díky novým možnostem vkládání zvuku a videa integrovat sofistikovanìjší koncepce. Staèí pomocí myši pøetáhnout svá oblíbená videa a zvukové ukázky pøímo do webových stránek (vèetnì videí služby Vimeo a zvuku HTML5) – a to vše bez nutnosti psát kód.

Integrovaný vývoj webových stránek

Mùžete vytváøet webové stránky s využitím nejnovìjších technologií, napøíklad nového pøizpùsobeného systému struktury a møížky CSS, který pomùže zkrátit dobu potøebnou k vytváøení. Technologie CSS byla rovnìž vylepšena a nyní zahrnuje pøechody a animace, které rozšiøují možnosti pøizpùsobení.

Nové a vylepšené funkce

 • NOVINKA!

  Video HTML5

  Požadovaná multimédia mùžete pøidávat pøímo do webových stránek jednoduchým pøetažením pomocí myši, èímž se odstraní nutnost zadávat speciální kód.

 • NOVINKA!

  Zvuk HTML

  Najdìte ten pravý rytmus a zvuk, který se k vašim webovým stránkám dokonale hodí, a pøidejte vlastní zvuk pøímo do stránek.

 • NOVINKA!

  Funkce služby YouTube

  Vaše oblíbená videa se nyní mohou stát souèástí vašich profesionálních webových stránek – mùžete je vložit pøímo ze zdroje, napøíklad ze služby YouTube, provedením nìkolika jednoduchých krokù.

 • NOVINKA!

  Komponenta Vimeo Embed

  Rozšiøte své možnosti sdílení videa zahrnutím videí služby Vimeo do svých webových stránek. Jedná se o rychlý a snadný zpùsob, jak zobrazovat, sdílet a odesílat zajímavá videa pro rozsáhlou komunitu uživatelù.

 • NOVINKA!

  Komponenta Web Snippet

  Ušetøete cenný èas strávený vývojem využitím nové možnosti zobrazování kódu HTML a výstupu skriptù. Nová komponenta Web Snippet odstraòuje nutnost zobrazit nejprve náhled webových stránek nebo je publikovat, aby bylo možné urèit velikost vložených skriptù. Navíc znaènì vylepšuje pøesnost pixelového zobrazení.

 • NOVINKA!

  Møížka návrhu s technologií CSS3

  Díky rozsáhlejšímu využití møížky mùžete webové stránky vytváøet rychleji a efektivnìji. Díky používání pøizpùsobeného systému struktury a møížky CSS budete mít k dispozici nástroje pro návrh, které potøebujete pøi zarovnávání obsahu s dokonalou pøesností a pøehledností. Navíc mùžete zajistit pøesné zarovnání do posledního pixelu v rámci celého návrhu díky použití mezer.

 • NOVINKA!

  Hotové návrhy webových stránek

  Mezi novými poutavými šablonami stránek najdete pøesnì ten vzhled a typ, který potøebujete. Mùžete vybírat z profesionální kolekce barev, motivù a obrázkù pro stránky. Ty pak bìhem okamžiku naplníte obsahem, a vaše webové stránky zaènou žít.

 • VYLEPŠENÍ!

  Karusel obrázkù

  Zobrazujte fotografie zcela novým zpùsobem! Díky aktualizacím karuselu obrázkù mùžete nyní pøidávat popisky, nadpisy a odkazy ke každé konkrétní fotografii. Doplnìním textu k obrázku mùžete sdílet relevantní zprávy, popisky èi zábavné podrobnosti.

 • VYLEPŠENÍ!

  Podpora technologie CSS3

  Na své webové stránky mùžete vkládat nové oblíbené efekty, napøíklad animace a pøechody, díky vylepšeným možnostem pøizpùsobení v rámci technologie CSS (Cascading Style Sheets).

Funkce nejlépe hodnocené uživateli

 • Webová písma

  S použitím webových písem mùžete obsahu webových stránek vdýchnout osobnost; pøitom budou èitelnìjší, pøístupnìjší a dynamiètìjší. Nástroj Corel Website Creator se dodává spolu s knihovnou vysoce kvalitních, profesionálnì navržených webových písem.

 • Kompatibilita se systémem Windows 10

  Náš software a zaøízení s oznaèením „Kompatibilní se systémem Windows 10“ úspìšnì prošly testy navrženými spoleèností Microsoft, které ovìøují kompatibilitu a spolehlivost v poèítaèích s operaèním systémem Windows 10. Produkty s oznaèením „Kompatibilní se systémem Windows 8“ lze bez obav nainstalovat a používat i v systému Windows 10.

 • Vylepšené uživatelské rozhraní

  Díky nové intuitivní a moderní pracovní ploše budete pracovat produktivnìji a prostøedí vám od samého zaèátku bude pøipadat známé. Moderní a vstøícní vzhled nástroje Corel Website Creator spolu s aktualizovanými nástroji vám usnadní návrh a vytváøení webových stránek.

 • Styly SiteStyle

  Styl SiteStyle pøedstavuje kolekci grafických a typografických prvkù, jejichž použitím mùžete nastavit vzhled každé stránky vašeho webu. Pøi vytváøení toho pravého vzhledu webových stránek mùžete používat pøedem vytvoøené styly v nástroji Website Creator nebo si vytváøet vlastní.

 • Návrh webových stránek v zobrazení Online View

  Váš centrální panel pro nástroj Corel Website Creator byl inovován a vylepšen. Zobrazení Online View nástroje Website Creator je pøizpùsobeno vzhledu systému Windows 8 a využívá dlaždicový pøístup.

 • Site Safe

  Technologie Site Safe chrání prvky vašeho návrhu tím, že automaticky vytváøí záložní šablonu ze souborù vaší webové stránky. Záložní šablony se mohou ukládat na externí disk, do síového úložištì nebo do složky u hostitele vašeho webu.

 • Cloud Burst

  Nové styly SiteStyle mùžete pomocí funkce Cloud Burst (online pøenosového systému) odesílat pøímo do zobrazení Online View. Poté mùžete tyto webové šablony, fotografie, obrázky a návody jedním kliknutím nainstalovat pro okamžité použití.

 • Interaktivní webové stránky

  Díky velké sbírce widgetù AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) umožòuje produkt Website Creator snadnou tvorbu dynamických a interaktivních stránek. V okamžiku mùžete pøidat pøizpùsobitelné prvky, napøíklad harmoniky, panely se záložkami a pøepínací panely a zlepšit tak dojem uživatelù z vašich stránek.

 • Integrovaný vývoj webových stránek

  Díky široké podpoøe technologií pro vývoj webových stránek, napøíklad zdrojù RSS, CSS, XHTML, PHP, ASP.NET, ColdFusion a JSP mùžete vytváøet stránky se zcela profesionálním vzhledem a chováním. Mùžete využít pohodlného návrhového prostøedí typu WYSIWYG, které nabízí jak jednoduchost prùvodcù, tak i pokroèilé objekty HTML a inspektory CSS.

 • Editor èasové osy

  Pomocí editoru èasové osy (Timeline Editor) mùžete vdechnout život statickému obsahu stránky, jako je text, fotografie, grafika a video. Mùžete snadno vytváøet propracované animace ve známém prostøedí, které umožòuje pøetahování objektù myší.

 • Prùvodce webem

  Moderní webové stránky s pøitažlivým vzhledem mùžete vytvoøit ve tøech snadných krocích. Nástroj Website Creator nabízí mnoho nových stylù SiteStyle, šablon s moderním rozvržením stránky a šablon pro mobilní webové stránky, optimalizovaných pro zobrazení na mobilních zaøízeních se systémem iOS a Android.

 • Jednoduše pøetáhnìte a puste

  Pøetáhnìte a umístìte jakýkoli text, obrázek nebo prvek stránky kamkoli potøebujete. Nìkolik klepnutí staèí k pøidání videa ve formátu Flash nebo QuickTime a JavaScriptových efektù.

 • Grafický editor

  Obrázky mùžete pøímo v programu snadno oøíznout, barevnì doladit a zvìtšit nebo zmenšit.

 • Snadná práce s navigací

  Pomocí palety Navigaèní panel se mùžete na stránce rychle pohybovat, aniž byste opustili zobrazení stránky. Když pøidáte, odstraníte nebo pøeuspoøádáte stránky, veškeré navigaèní prvky a odkazy se automaticky aktualizují.

 • Vestavìné zabezpeèení a vylepšení

  Aniž byste museli psát kód nebo skripty, mùžete použít zabezpeèení heslem, jazyky PHP a ASP, interaktivní formuláøe, knihy návštìv, zdroje RSS a další. Správce souèástí (Components Manager) vám pomùže rychle najít všechny prvky, které pøi tvorbì interaktivních stránek potøebujete.