Alternatywa dla oprogramowania firmy Adobe

Nie chcesz korzystaæ z modelu zakupu opartego jedynie na subskrypcji?

Odkryj alternatywê dla oprogramowania firmy Adobe, dziêki której mo¿esz decydowaæ o sposobie dokonania zakupu oprogramowania i korzystania z niego.

Jeœli chcesz mieæ aplikacje na w³asnoœæ bez ograniczeñ czasowych wraz z mo¿liwoœci¹ edytowania i wielokrotnego wykorzystania swoich projektów w dowolnym momencie, firma Corel ma dla Ciebie rozwi¹zanie. Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X8 jest alternatyw¹ dla oprogramowania firmy Adobe. Oferuje wszystkie narzêdzia projektowe, funkcje oraz zasoby, jakie powinien zawieraæ profesjonalny pakiet do projektowania grafiki, jednoczeœnie zapewniaj¹c wysok¹ jakoœæ oraz wydajnoœæ.

Firma Corel u³atwia zmianê œrodowiska pracy, udostêpniaj¹c zaawansowane narzêdzia do nauki, wiod¹c¹ na rynku obs³ugê ró¿nych rodzajów plików oraz obszary robocze z mo¿liwoœci¹ dostosowania wszystkich opcji. Istnieje nawet mo¿liwoœæ skonfigurowania przybornika i pasków narzêdzi w taki sposób, aby wygl¹da³y, jak w programach Adobe Photoshop czy Illustrator. Ponadto, firma Corel udostêpnia kilka opcji zakupu oprogramowania.


Korzyœci z przejœcia na pakiet CorelDRAW Graphics Suite


 • Profesjonalne narzêdzia do projektowania grafiki oraz edycji zdjêæ

  Profesjonalne narzêdzia do projektowania grafiki oraz edycji zdjêæ

  Uzyskasz dostêp do wszystkich narzêdzi, z których ju¿ korzystasz (i wielu innych), dziêki aplikacjom oraz dodatkom obejmuj¹cym wszystko: od projektowania grafiki wektorowej, przez opracowywanie uk³adów stron, przekszta³canie map bitowych do postaci wektorowej i edycjê zdjêæ do projektowania witryn internetowych.

  Wyœwietl listê funkcji

 • Elastycznoœæ

  ElastycznoϾ

  Mo¿esz wybraæ metodê zakupu i korzystania z oprogramowania — w wersji pude³kowej, do pobrania lub na zasadzie subskrypcji.

 • Bezproblemowa migracja

  Dziêki skonfigurowaniu obszaru roboczego w taki sposób, aby przypomina³ uk³ad znany z programów Adobe Photoshop czy Illustrator, mo¿esz zachowaæ swój bie¿¹cy tok prac. Wysok¹ wydajnoœæ pracy oraz dostêp do najœwie¿szych informacji osi¹gniesz dziêki wszechstronnym materia³om szkoleniowym, kontekstowym podpowiedziom i poradom wideo, a tak¿e najszerszej na rynku zgodnoœci z ponad 100 formatami plików.

  Wyœwietl listê szkoleniowych nagrañ wideo

 • Przystêpna cena

  Przystêpna cena

  Korzystaj z pe³nej funkcjonalnoœci pakietu do projektowania profesjonalnej grafiki, a tak¿e wartoœciowych dodatków, w tym tysiêcy obrazów wysokiej jakoœci, czcionek, szablonów, obrazków clipart i wype³nieñ, a wszystko to w przystêpnej cenie.

£atwoœæ otwierania plików Adobe w pakiecie CorelDRAW

Pakiet pozwala na korzystanie z szerokiej gamy formatów plików. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X8 obs³uguje ponad 100 formatów plików, w tym najnowsze formaty AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF, DOCX i PPT, a do tego pliki RAW z ponad 300 typów aparatów.

£atwoœæ otwierania plików Adobe w pakiecie CorelDRAW


Niezrównane przekszta³canie map bitowych do postaci wektorowej

Nie marnuj cennego czasu przy przekszta³caniu map bitowych do postaci wektorowej. Istotne usprawnienia wbudowanego mechanizmu Corel® PowerTRACE™ pozwalaj¹ uzyskaæ optymalne wyniki trasowania i przekszta³caæ nawet najbardziej skomplikowane mapy bitowe w wysokiej jakoœci obiekty wektorowe.

Niezrównane przekszta³canie map bitowych do postaci wektorowejPC Mag

„Pakiet CorelDRAW Graphics Suite wci¹¿ jest przystêpn¹ cenowo opcj¹ dla wszystkich, którzy poszukuj¹ najlepszej alternatywy dla programu Adobe Illustrator. Pozwala na eksportowanie projektów do wszystkich wa¿niejszych formatów plików Adobe, obs³uguje wiele monitorów pracuj¹cych w wysokiej rozdzielczoœci, a tak¿e udostêpnia mnóstwo innych funkcji”.

„Narzêdzia s³u¿¹ce do dostosowywania obszarów roboczych s¹ cudowne. Jest nawet wstêpnie zdefiniowana opcja uk³adu interfejsu przypominaj¹cego ten stosowany w programie Adobe Illustrator, przydatna dla projektantów, dla których to œrodowisko pracy jest najbardziej naturalne”.

— Jill Duffy, PCMAGPrzekonaj siê, jak ³atwo rozpocz¹æ pracê

Dowiesz siê, jak przeprowadziæ bezproblemow¹ migracjê z aplikacji Adobe do pakietu CorelDRAW Graphics Suite. W pakiecie znajdziesz wiele znanych narzêdzi; mo¿esz nawet nauczyæ siê, jak skonfigurowaæ obszar roboczy, aby przypomina³ uk³ad programów Adobe Illustrator czy Photoshop.


 • Pakiet CorelDRAW dla u¿ytkowników programów Illustrator i Photoshop

  Pakiet CorelDRAW dla u¿ytkowników programów Illustrator i Photoshop

  U¿ytkownikom produktów Adobe rozpoczynaj¹cym pracê z programami CorelDRAW lub Corel® PHOTO-PAINT™ ten samouczek pomo¿e w zapoznaniu siê z terminologi¹, narzêdziami oraz poleceniami, co u³atwi „przesiadkê” miêdzy aplikacjami.

 • Praca z plikami programu Photoshop w pakiecie CorelDRAW

  Praca z plikami programu Photoshop w pakiecie CorelDRAW

  Dziêki temu samouczkowi u¿ytkownicy korzystaj¹cy dotychczas z programu Adobe Photoshop mog¹ dowiedzieæ siê, jak wykonaæ typowe zadania w programie Corel PHOTO-PAINT. Uzyskaj¹ te¿ informacje, gdzie znajduj¹ siê znane narzêdzia i jakie s¹ ich nazwy, co pozwoli sprawnie kontynuowaæ pracê w nowym pakiecie.

 • Pakiet CorelDRAW Graphics Suite dla u¿ytkowników oprogramowania firmy Adobe

  Dowiesz siê, jak skonfigurowaæ obszar roboczy, aby wygl¹da³ podobnie jak w programach Adobe, wyszukaæ czêsto u¿ywane polecenia menu i uzyskaæ dostêp do zestawienia kluczowych pojêæ, co pozwoli Ci szybko zapoznaæ siê z narzêdziami do rysowania i projektowania, jakie zawiera pakiet CorelDRAW.

 • 7 podstawowych narzêdzi edukacyjnych, które u³atwiaj¹ rozpoczêcie pracy

  Poznaj siedem inspiruj¹cych narzêdzi edukacyjnych, z którym sprawniej rozpoczniesz pracê: ekran powitalny, przewodnik szybkiego startu, nagrania wideo, okno dokowane Podpowiedzi, pomoc dotycz¹ca produktu, samouczki „okiem eksperta”, a tak¿e spo³ecznoœæ u¿ytkowników pakietu CorelDRAW.

 • WYŒWIETL SAMOUCZEK

 • WYŒWIETL SAMOUCZEK

 • OBEJRZYJ NAGRANIE WIDEO

 • OBEJRZYJ NAGRANIE WIDEO


Poznaj pakiet CorelDRAW Graphics Suite,
alternatywê dla programu Adobe, która pozwoli Ci pracowaæ na swój sposób

POBIERZ BEZP£ATN¥ WERSJÊ PRÓBN¥