software pro návrh webových stránek
Corel Website Creator

Software pro návrh webových stránek

 • Návrh a vytváøení interaktivních webových stránek
 • Pøidávání zvuku, videa a vložených aplikací
 • Snadné nastavení s použitím šablon a stylù SiteStyle
 • Profesionální technologie bez nutnosti psát kód

Software Corel Website Creator je souèástí sady CorelDRAW Graphics Suite 2017

Kompatibilita:

Software pro návrh webových stránek bez nutnosti psát kód

Nástroj Corel® Website Creator™ pøedstavuje jeden z nejsnazších zpùsobù návrhu a vytváøení interaktivních webových stránek. Díky intuitivnímu ovládání pøetahováním pomocí myši mùžete rychle zaèít používat šablony, styly SiteStyle a další funkce, které vám pomohou vytvoøit a zprovoznit webové stránky témìø ihned. Kromì toho mùžete pøidávat exponované video a zvuk èi vylepšovat obsah vkládáním aplikací online. Mùžete sledovat úspìšnost svých webových stránek pomocí integrovaného nástroje SEO nebo využívat cennou podporu prostøednictvím nových možností technologií CSS3 a HTML5.

Systémové požadavky

Rovnìž k dispozici: CorelDRAW Graphics Suite 2017


Snadno vytváøejte fascinující webové stránky!

Nejsou potøebné žádné zkušenosti

Díky programu, který zpøístupòuje návrh webových stránek každému, mùžete zapomenout na všechno to zadávání kódu HTML a technické stránky návrhu. Intuitivním pøetahovaním pomocí myši lze snadno vytváøet poutavé profesionální webové stránky.

Snadné nastavení

Vytvoøte si webové stránky a zpøístupnìte je v rekordním èase! Prozkoumejte øadu integrovaných funkcí tohoto výkonného softwaru pro návrh webových stránek a zaènìte využívat styly SiteStyles, rozvržení stránek a profesionální šablony. Staèí zvolit návrh, vytvoøit strukturu a pøidat personalizovaný obsah.

Pøidávání zvuku, videa a aplikací

Do webových stránek mùžete díky novým možnostem vkládání zvuku a videa integrovat sofistikovanìjší koncepce. Staèí pomocí myši pøetáhnout svá oblíbená videa a zvukové ukázky pøímo do webových stránek (vèetnì videí služby Vimeo a zvuku HTML5) – a to vše bez nutnosti psát kód.

Integrovaný vývoj webových stránek

Mùžete vytváøet webové stránky s využitím nejnovìjších technologií, napøíklad nového pøizpùsobeného systému struktury a møížky CSS, který pomùže zkrátit dobu potøebnou k vytváøení. Technologie CSS byla rovnìž vylepšena a nyní zahrnuje pøechody a animace, které rozšiøují možnosti pøizpùsobení.

Nové a vylepšené funkce

 • NOVINKA!

  Video HTML5

  Požadovaná multimédia mùžete pøidávat pøímo do webových stránek jednoduchým pøetažením pomocí myši, èímž se odstraní nutnost zadávat speciální kód.

 • NOVINKA!

  Zvuk HTML

  Najdìte ten pravý rytmus a zvuk, který se k vašim webovým stránkám dokonale hodí, a pøidejte vlastní zvuk pøímo do stránek.

 • NOVINKA!

  Funkce služby YouTube

  Vaše oblíbená videa se nyní mohou stát souèástí vašich profesionálních webových stránek – mùžete je vložit pøímo ze zdroje, napøíklad ze služby YouTube, provedením nìkolika jednoduchých krokù.

 • NOVINKA!

  Komponenta Vimeo Embed

  Rozšiøte své možnosti sdílení videa zahrnutím videí služby Vimeo do svých webových stránek. Jedná se o rychlý a snadný zpùsob, jak zobrazovat, sdílet a odesílat zajímavá videa pro rozsáhlou komunitu uživatelù.

 • NOVINKA!

  Komponenta Web Snippet

  Ušetøete cenný èas strávený vývojem využitím nové možnosti zobrazování kódu HTML a výstupu skriptù. Nová komponenta Web Snippet odstraòuje nutnost zobrazit nejprve náhled webových stránek nebo je publikovat, aby bylo možné urèit velikost vložených skriptù. Navíc znaènì vylepšuje pøesnost pixelového zobrazení.

 • NOVINKA!

  Møížka návrhu s technologií CSS3

  Díky rozsáhlejšímu využití møížky mùžete webové stránky vytváøet rychleji a efektivnìji. Díky používání pøizpùsobeného systému struktury a møížky CSS budete mít k dispozici nástroje pro návrh, které potøebujete pøi zarovnávání obsahu s dokonalou pøesností a pøehledností. Navíc mùžete zajistit pøesné zarovnání do posledního pixelu v rámci celého návrhu díky použití mezer.

 • NOVINKA!

  Hotové návrhy webových stránek

  Mezi novými poutavými šablonami stránek najdete pøesnì ten vzhled a typ, který potøebujete. Mùžete vybírat z profesionální kolekce barev, motivù a obrázkù pro stránky. Ty pak bìhem okamžiku naplníte obsahem, a vaše webové stránky zaènou žít.

 • VYLEPŠENÍ!

  Karusel obrázkù

  Zobrazujte fotografie zcela novým zpùsobem! Díky aktualizacím karuselu obrázkù mùžete nyní pøidávat popisky, nadpisy a odkazy ke každé konkrétní fotografii. Doplnìním textu k obrázku mùžete sdílet relevantní zprávy, popisky èi zábavné podrobnosti.

 • VYLEPŠENÍ!

  Podpora technologie CSS3

  Na své webové stránky mùžete vkládat nové oblíbené efekty, napøíklad animace a pøechody, díky vylepšeným možnostem pøizpùsobení v rámci technologie CSS (Cascading Style Sheets).

Funkce nejlépe hodnocené uživateli

 • Webová písma

  S použitím webových písem mùžete obsahu webových stránek vdýchnout osobnost; pøitom budou èitelnìjší, pøístupnìjší a dynamiètìjší. Nástroj Corel Website Creator se dodává spolu s knihovnou vysoce kvalitních, profesionálnì navržených webových písem.

 • Kompatibilita se systémem Windows 10

  Náš software a zaøízení s oznaèením „Kompatibilní se systémem Windows 10“ úspìšnì prošly testy navrženými spoleèností Microsoft, které ovìøují kompatibilitu a spolehlivost v poèítaèích s operaèním systémem Windows 10. Produkty s oznaèením „Kompatibilní se systémem Windows 8“ lze bez obav nainstalovat a používat i v systému Windows 10.

 • Vylepšené uživatelské rozhraní

  Díky nové intuitivní a moderní pracovní ploše budete pracovat produktivnìji a prostøedí vám od samého zaèátku bude pøipadat známé. Moderní a vstøícní vzhled nástroje Corel Website Creator spolu s aktualizovanými nástroji vám usnadní návrh a vytváøení webových stránek.

 • Styly SiteStyle

  Styl SiteStyle pøedstavuje kolekci grafických a typografických prvkù, jejichž použitím mùžete nastavit vzhled každé stránky vašeho webu. Pøi vytváøení toho pravého vzhledu webových stránek mùžete používat pøedem vytvoøené styly v nástroji Website Creator nebo si vytváøet vlastní.

 • Návrh webových stránek v zobrazení Online View

  Váš centrální panel pro nástroj Corel Website Creator byl inovován a vylepšen. Zobrazení Online View nástroje Website Creator je pøizpùsobeno vzhledu systému Windows 8 a využívá dlaždicový pøístup.

 • Site Safe

  Technologie Site Safe chrání prvky vašeho návrhu tím, že automaticky vytváøí záložní šablonu ze souborù vaší webové stránky. Záložní šablony se mohou ukládat na externí disk, do síového úložištì nebo do složky u hostitele vašeho webu.

 • Cloud Burst

  Nové styly SiteStyle mùžete pomocí funkce Cloud Burst (online pøenosového systému) odesílat pøímo do zobrazení Online View. Poté mùžete tyto webové šablony, fotografie, obrázky a návody jedním kliknutím nainstalovat pro okamžité použití.

 • Interaktivní webové stránky

  Díky velké sbírce widgetù AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) umožòuje produkt Website Creator snadnou tvorbu dynamických a interaktivních stránek. V okamžiku mùžete pøidat pøizpùsobitelné prvky, napøíklad harmoniky, panely se záložkami a pøepínací panely a zlepšit tak dojem uživatelù z vašich stránek.

 • Integrovaný vývoj webových stránek

  Díky široké podpoøe technologií pro vývoj webových stránek, napøíklad zdrojù RSS, CSS, XHTML, PHP, ASP.NET, ColdFusion a JSP mùžete vytváøet stránky se zcela profesionálním vzhledem a chováním. Mùžete využít pohodlného návrhového prostøedí typu WYSIWYG, které nabízí jak jednoduchost prùvodcù, tak i pokroèilé objekty HTML a inspektory CSS.

 • Editor èasové osy

  Pomocí editoru èasové osy (Timeline Editor) mùžete vdechnout život statickému obsahu stránky, jako je text, fotografie, grafika a video. Mùžete snadno vytváøet propracované animace ve známém prostøedí, které umožòuje pøetahování objektù myší.

 • Prùvodce webem

  Moderní webové stránky s pøitažlivým vzhledem mùžete vytvoøit ve tøech snadných krocích. Nástroj Website Creator nabízí mnoho nových stylù SiteStyle, šablon s moderním rozvržením stránky a šablon pro mobilní webové stránky, optimalizovaných pro zobrazení na mobilních zaøízeních se systémem iOS a Android.

 • Jednoduše pøetáhnìte a puste

  Pøetáhnìte a umístìte jakýkoli text, obrázek nebo prvek stránky kamkoli potøebujete. Nìkolik klepnutí staèí k pøidání videa ve formátu Flash nebo QuickTime a JavaScriptových efektù.

 • Grafický editor

  Obrázky mùžete pøímo v programu snadno oøíznout, barevnì doladit a zvìtšit nebo zmenšit.

 • Snadná práce s navigací

  Pomocí palety Navigaèní panel se mùžete na stránce rychle pohybovat, aniž byste opustili zobrazení stránky. Když pøidáte, odstraníte nebo pøeuspoøádáte stránky, veškeré navigaèní prvky a odkazy se automaticky aktualizují.

 • Vestavìné zabezpeèení a vylepšení

  Aniž byste museli psát kód nebo skripty, mùžete použít zabezpeèení heslem, jazyky PHP a ASP, interaktivní formuláøe, knihy návštìv, zdroje RSS a další. Správce souèástí (Components Manager) vám pomùže rychle najít všechny prvky, které pøi tvorbì interaktivních stránek potøebujete.