oprogramowanie do projektowania stron WWW
Corel Website Creator

Oprogramowanie do projektowania witryn internetowych

 • Projektowanie i tworzenie interaktywnych witryn internetowych
 • Dodawanie dŸwiêków i nagrañ wideo oraz osadzanie aplikacji
 • £atwa konfiguracja z wykorzystaniem szablonów oraz stylów SiteStyle
 • Profesjonalna technologia nie wymagaj¹ca programowania

Program Corel Website Creator wchodzi w sk³ad pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017

Zgodność:

Program do projektowania witryn internetowych bez koniecznoœci programowania

Corel® Website Creator™ to jedno z najprostszych narzêdzi do projektowania i tworzenia interaktywnych witryn internetowych. Korzystaj¹c z obs³ugi intuicyjnej metod¹ przeci¹gnij i upuœæ, mo¿na szybko rozpocz¹æ projektowanie przy u¿yciu szablonów, stylów SiteStyle oraz innych opcji i w krótkim czasie stworzyæ w³asn¹ witrynê. Poza tym w witrynie mo¿na dodawaæ dŸwiêki i nagrania wideo wysokiej jakoœci, a tak¿e osadzaæ aplikacje, aby wzbogaciæ jej treœæ. Wbudowane narzêdzie SEO pozwala œledziæ wyniki witryny i korzystaæ z nowych, przydatnych funkcji obs³ugi standardów CSS3 i HTML5.

Wymagania systemowe

Równie¿ dostêpne: CorelDRAW Graphics Suite 2017


Tworzenie zachwycaj¹cych witryn bez wysi³ku!

Doœwiadczenie nie jest wymagane

Zapomnij o kodowaniu w jêzyku HTML i kwestiach technicznych zwi¹zanych z projektowaniem witryn internetowych. Dziêki temu programowi ka¿dy u¿ytkownik mo¿e zaprojektowaæ w³asn¹ witrynê. Korzystaj¹c z intuicyjnej funkcji przeci¹gania i upuszczania, bez trudu przygotujesz profesjonalne, atrakcyjne witryny.

£atwa konfiguracja

W ekspresowym czasie stworzysz w³asn¹ witrynê gotow¹ do u¿ytku! Poznaj liczne funkcje tego zaawansowanego oprogramowania do projektowania witryn internetowych. Korzystaj ze stylów SiteStyle, uk³adów stron oraz profesjonalnych szablonów. Po prostu wybierz projekt, przygotuj strukturê witryny, a nastêpnie dodaj wybrane przez siebie materia³y.

Dodawanie dŸwiêków, nagrañ wideo i aplikacji

Nowe funkcje dodawania materia³ów audio i wideo pozwalaj¹ realizowaæ bardziej skomplikowane koncepcje. Bezpoœrednio w projektowanej witrynie mo¿esz przeci¹gaæ i upuszczaæ ulubione nagrania wideo i audio, w tym nagrania dŸwiêkowe z serwisu Vimeo i w standardzie HTML5, a wszystko to bez koniecznoœci kodowania.

Zintegrowane œrodowisko projektowe

Twórz witryny, wykorzystuj¹c najnowsze technologie, na przyk³ad w³asne konfiguracje siatki i architektury CSS, co pozwala skróciæ czas tworzenia witryn. Ulepszone arkusze CSS mog¹ zawieraæ wype³nienia gradientowe i animacje, dziêki którym u¿ytkownik uzyskuje szerszy zakres opcji dostosowywania treœci.

G³ówne nowe i ulepszone funkcje

 • NOWOŒÆ!

  Nagrania wideo w standardzie HTML5

  Mo¿esz dodawaæ w projektowanych witrynach wybrane przez siebie materia³y, korzystaj¹c z metody przeci¹gnij i upuœæ, eliminuj¹c koniecznoœæ stosowania kodów.

 • NOWOŒÆ!

  Nagrania audio w standardzie HTML

  Uatrakcyjnij swoj¹ witrynê odpowiednimi efektami dŸwiêkowymi, dodaj¹c niestandardowe nagrania bezpoœrednio na stronach.

 • NOWOŒÆ!

  Obs³uga serwisu YouTube

  Teraz w swojej profesjonalnej witrynie mo¿esz wykorzystaæ ulubione klipy: wystarczy, ¿e wykonuj¹c kilka prostych kroków osadzisz je bezpoœrednio ze Ÿród³a, na przyk³ad z serwisu YouTube.

 • NOWOŒÆ!

  Komponent umo¿liwiaj¹cy osadzanie materia³ów z serwisu Vimeo

  W witrynie mo¿na wykorzystywaæ treœci z serwisu Vimeo, co poszerza zakres dostêpnych materia³ów. To szybki i ³atwy sposób wyœwietlania, udostêpniania oraz przesy³ania materia³ów, którymi mo¿na zainteresowaæ spor¹ grupê odbiorców.

 • NOWOŒÆ!

  Komponent Fragment kodu

  Nowa metoda renderowania elementów HTML i rezultatów skryptu pozwala zaoszczêdziæ cenny czas. Nowy komponent Fragment kodu eliminuje koniecznoœæ przegl¹dania lub publikowania witryn w celu ustalenia rozmiaru osadzonego skryptu. Poprawia on równie¿ znacznie precyzjê odwzorowania pikseli.

 • NOWOŒÆ!

  Siatka do projektowania w standardzie CSS3

  Dziêki wykorzystaniu siatki projektowanie witryn jest szybsze i skuteczniejsze. Opcje stosowania w³asnych konfiguracji siatki i architektury CSS umo¿liwiaj¹ precyzyjne rozmieszczanie zawartoœci i uzyskiwanie przejrzystych stron. Poza tym wykorzystanie rowków zapewnia precyzyjne rozmieszczenie pikseli w ca³ym projekcie.

 • NOWOŒÆ!

  Uk³ady stron internetowych

  Wybieraj¹c spoœród nowych, wpadaj¹cych w oko szablonów stron, znajdziesz stronê o optymalnym wygl¹dzie. Do wyboru masz profesjonaln¹ kolekcjê kolorów stron, motywów i obrazków, które mo¿na natychmiast wykorzystaæ, aby uatrakcyjniæ tworzon¹ witrynê.

 • ULEPSZENIE!

  Obrotowa galeria zdjêæ

  Teraz mo¿esz prezentowaæ zdjêcia w ca³kowicie nowy sposób! W zaktualizowanej obrotowej galerii zdjêæ istnieje mo¿liwoœæ dodawania podpisów, tytu³ów oraz ³¹czy na poszczególnych zdjêciach. Umieszczaj¹c na zdjêciu tekst, mo¿na przekazywaæ istotne informacje, objaœnienie czy zabawne fakty.

 • ULEPSZENIE!

  Obs³uga jêzyka CSS3

  W projektowanych witrynach mo¿na stosowaæ nowe, popularne efekty, na przyk³ad animacje i wype³nienia gradientowe, dziêki ulepszeniom opcji dostosowywania w stylach CSS.

Funkcje najwy¿ej oceniane przez u¿ytkowników

 • Czcionki internetowe

  Dziêki czcionkom internetowym zasoby publikowane w witrynie mog¹ zyskaæ niepowtarzalny wygl¹d, staæ siê bardziej czytelne, dostêpne i dynamiczne. Program Corel Website Creator jest dostarczany z bibliotek¹ profesjonalnie zaprojektowanych czcionek internetowych wysokiej jakoœci.

 • Zgodnoœæ z systemem Windows 10

  Nasze oprogramowanie i urz¹dzenia opatrzone informacj¹ o zgodnoœci z systemem operacyjnym Windows 10 przesz³y pozytywnie opracowane przez firmê Microsoft testy zgodnoœci oraz niezawodnoœci na komputerach, na których zainstalowany jest system Windows 10. Produkty, na których widnieje informacja o zgodnoœci z systemem Windows 8, mo¿na instalowaæ bez obaw o niezawodne dzia³anie na komputerach z systemem operacyjnym Windows 10.

 • Udoskonalony interfejs u¿ytkownika

  Nowy, nowoczesny i intuicyjny obszar roboczy przyczynia siê do zwiêkszenia wydajnoœci i u³atwia pracê. Program Corel Website Creator zyska³ œwie¿y, przyci¹gaj¹cy wygl¹d dziêki ulepszonym narzêdziom, które u³atwiaj¹ projektowanie witryn.

 • Style SiteStyle

  SiteStyle to zbiór elementów graficznych i typograficznych, które mo¿na wykorzystaæ na dowolnej stronie w witrynie, aby uzyskaæ zamierzone efekty. U¿yj samodzielnie zaprojektowanych stylów lub gotowych stylów w programie Website Creator, aby nadaæ witrynie wyj¹tkowy wygl¹d.

 • Projektowanie witryn z wykorzystaniem widoku online

  Panel zarz¹dzania w programie Corel Website Creator ma nowy wygl¹d. Widok online dostêpny w programie Website Creator jest dostosowany do nowego, kafelkowego interfejsu systemu Windows 8.

 • Technologia Site Safe

  Dostêpna w programie technologia Site Safe chroni zasoby projektowe, tworz¹c automatycznie kopiê zapasow¹ szablonu plików witryny internetowej u¿ytkownika. Kopie zapasowe mog¹ byæ przechowywane na dysku zewnêtrznym lub sieciowym albo zostaæ opublikowane w katalogu witryn na hoœcie.

 • System Cloud Burst

  Dziêki systemowi dostarczania zawartoœci Cloud Burst style SiteStyles mog¹ byæ prezentowane bezpoœrednio w widoku online. Nastêpnie jednym klikniêciem mo¿na zainstalowaæ szablony, zdjêcia, obrazki i samouczki przeznaczone do natychmiastowego u¿ycia w witrynie internetowej.

 • Interakcyjne witryny internetowe

  Dostêpna w programie Website Creator kolekcja wid¿etów AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) u³atwia projektowanie dynamicznych i pozwalaj¹cych na interakcjê z u¿ytkownikiem witryn internetowych. U¿ytkownik mo¿e szybko dodawaæ dostosowywane komponenty stron, takie jak elementy Accordion, panele z kartami i prze³¹czane okienka, które zapewniaj¹ atrakcyjniejszy wygl¹d witryny internetowej.

 • Zintegrowane œrodowisko projektowe

  Dziêki obs³udze szerokiej gamy metod programowania na potrzeby Internetu, takich jak Ÿród³a danych RSS czy technologie CSS, XHTML, PHP, ASP.NET, ColdFusion i JSP, mo¿na uzyskaæ profesjonalnie wygl¹daj¹ce witryny internetowe. Dostêpne jest tak¿e œrodowisko projektowe z edytorem WYSIWYG, które zapewnia prost¹ obs³ugê za pomoc¹ kreatorów oraz udostêpnia zaawansowane narzêdzia obs³ugi obiektów HTML oraz inspekcji arkuszy CSS.

 • Edytor osi czasu

  Edytor osi czasu pozwala nadaæ dynamikê statycznym elementom witryn internetowych, takim jak tekst, zdjêcia, grafika czy nagrania wideo. Za pomoc¹ tego narzêdzia mo¿na tak¿e tworzyæ zaawansowane animacje znan¹ metod¹ przeci¹gania i upuszczania elementów.

 • Kreator witryn

  W trzech prostych krokach mo¿na zaprojektowaæ nowoczesn¹ witrynê internetow¹ o atrakcyjnym wygl¹dzie. Program Website Creator oferuje dziesi¹tki nowych stylów SiteStyle, szablonów z nowoczesnymi uk³adami strony oraz szablonów witryn internetowych zoptymalizowanych do wyœwietlania na urz¹dzeniach przenoœnych z systemami iOS oraz Android.

 • Prosta obs³uga dziêki metodzie przeci¹gnij i upuœæ

  Tekst, obrazki i inne elementy strony mo¿na umieœciæ w miejscach, w których maj¹ byæ wyœwietlane na stronie docelowej. Ponadto kilkoma klikniêciami mo¿na dodawaæ nagrania wideo w formatach Flash i QuickTime, a tak¿e efekty w jêzyku JavaScript.

 • Edytor graficzny

  Edytor pozwala na wygodne kadrowanie, korygowanie kolorów i zmianê rozmiaru obrazków.

 • £atwe zarz¹dzanie nawigacj¹

  Korzystaj¹c z palety nawigacji po witrynie, mo¿na szybko przejrzeæ zawartoœæ witryny bez zamykania widoku strony. W przypadku dodania, usuniêcia lub zmiany kolejnoœci stron wszystkie elementy nawigacyjne oraz ³¹cza na stronach s¹ automatycznie aktualizowane.

 • Wbudowane zabezpieczenia i ulepszenia

  Ochrona za pomoc¹ has³a, jêzyki PHP i ASP, formularze interakcyjne, ksiêgi goœci, Ÿród³a danych RSS i wiele innych funkcji bez koniecznoœci programowania i tworzenia skryptów. Mened¿er elementów pomaga szybko zlokalizowaæ wszystkie elementy wymagane do tworzenia interakcyjnych witryn internetowych!