Aktualizacja CorelCAD 2017.5 — Informacje o wersji

Ta aktualizacja zawiera następujące poprawki i ulepszenia:

Interfejs użytkownika

 • Nowy, ciemny styl interfejsu użytkownika: Teraz możesz wybierać pomiędzy domyślnym jasnym stylem interfejsu użytkownika a nową, ciemną szatą graficzną. W oknie dialogowym Opcje wybierz pozycje Opcje systemu > Wyświetlanie. Aby zmienić kolor interfejsu użytkownika, w obszarze Styl interfejsu użytkownika wybierz Ciemny. Uruchom ponownie aplikację, aby zastosować zmiany.

Ulepszenia dotyczące wydajności

 • Dodano możliwość używania przedrostka @ do określania wartości kątów względnych.
 • Pole Szybkie wprowadzanie obecnie pozwala na wykorzystanie jednostek stosowanych w geodezji.
 • Polecenia Cofnij oraz Ponów umożliwiają wyświetlenie listy ostatnio wykonywanych działań.
 • Dodano skróty klawiaturowe służące do modyfikowania wielu układów jednocześnie.
 • Zrzuty ekranu można teraz wklejać do rysunku przy użyciu polecenia Wklej (Ctrl+V) (tylko w systemach Windows).
 • Nowa funkcja Zanikania odniesienia zewnętrznego umożliwia wyświetlanie półprzezroczystych rysunków pomocniczych.

Wydajność i stabilność

 • Udoskonalono wczytywanie dużych plików skryptu (polecenie LoadScript).

Narzędzia

 • Możliwość korzystania z warstw w oknie dialogowym Kreskowanie/wypełnienie pozwala stosować nowe rodzaje kreskowań i wypełnień gradientowych na wybranej warstwie.
 • Udoskonalono tworzenie łuków w niestandardowych układach współrzędnych.

Drukowanie

 • Udoskonalono podgląd wydruku i ulepszono drukowanie rysunków do plików PDF.
 • Poprawiono jakość wydruku obiektów w zablokowanych warstwach przy drukowaniu z wykorzystaniem zewnętrznych sterowników PDF.
 • Poprawiono jakość wydruku danych OLE w wysokiej rozdzielczości w przypadku drukowania do plików PDF (tylko w systemach Windows).

Ogólne

 • Ulepszono wyświetlanie trójwymiarowych widoków cieniowanych.
 • Udoskonalono działanie polecenia Odsuń w przypadku stosowania go w odniesieniu do polilinii.
 • Poprawiono jakość wizualną danych OLE wklejanych z arkuszy programu Microsoft Excel (tylko w systemach Windows).
 • Polecenie Region zyskało udoskonaloną obsługę segmentów krzywych polilinii.