Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Windows 32-bitowy) — informacje o wersji

Aktualizacja 2

Aktualizacja 2 rozwiązuje kilka problemów zgłoszonych przez klientów i innych.

Uwaga: Aktualizacji 2 zawiera poprawki i ulepszenia z Aktualizacji 1.

Kolor i wypełnienia

 • Wiele ulepszeń selektorów, palet i stylów kolorów ułatwi sprawne stosowanie i edycję kolorów.
 • Kolory dodatkowe Pantone (farby) zastosowane do obiektów tekstowych z konturami są teraz prawidłowo wyświetlane na stronie Wyciągi barwne okna dialogowego drukowania.

Poprzednie wersje

 • Wyeliminowano wiele niedociągnięć z poprzednich wersji pakietu, ułatwiając importowanie plików, trasowanie map bitowych, używanie okna dokowanego współrzędnych obiektu, pracę z krzywymi Beziera i nie tylko.

Obiekty

 • Okno dokowane Obiekty oferuje lepszy podgląd, dodatkowe wskazówki, łatwiejsze zaznaczanie obiektów, wygodniejsze przewijanie oraz w pełni funkcjonalne opcje „Wybierz obiekt, aby aktywować warstwę” i „Pokaż warstwy główne na stronach”.

Stabilność

Program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać w następujących sytuacjach:

 • Zamykanie lub zapisywanie dokumentu, w którym zastosowano kolory dodatkowe z okna dokowanego Style kolorów.
 • Dostosowywanie poleceń menu Mapy bitowe. Ponadto nie ma już powielonych poleceń menu Mapy bitowe w oknie dialogowym Dostosowywanie.
 • Przeciąganie łączonych grup, takich jak metamorfozy i obrysy poza grupę i manipulowanie nimi.
 • Edytowanie krzywej użytej do uzyskania szybkiego kadru.
 • Używanie narzędzia Wymiar segmentu na zablokowanych obiektach.

Program Corel PHOTO-PAINT nie przestaje już odpowiadać podczas rysowania prostokąta po użyciu poleceń ustawiania koloru farby lub papieru w Palecie obrazka.

Interfejs użytkownika

 • Poprawki interfejsu użytkownika ułatwiają powiększanie i przewijanie zawartości okna dialogowego Dopasowanie, wykrywanie pochodzenia obiektu, pracę z wypełnieniami siatkowymi, stosowanie efektów Pointillizer i nie tylko.

Inne

 • Makra VBA są zachowywane w pliku CorelDRAW (CDR) przy zapisywaniu.
 • W programie CorelDRAW można teraz używać narzędzia Przezroczystość z przybornika, aby dodawać przezroczystość do obiektów, do których zastosowano niedestrukcyjne efekty.
 • W programie CorelDRAW można teraz otwierać i importować pliki DXF/DWG zawierające rozszerzone znaki w ścieżce lub nazwie pliku.

Aktualizacja 1

Aktualizacja 1 rozwiązuje kilka problemów zgłaszanych przez klientów oraz zapewnia bezpośredni dostęp do Corel Cloud, by poprawić Twoje wrażenia z korzystania z pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Ulepszenia wydajności

 • Lista ostatnio używanych czcionek jest teraz zachowywana w kolejnej sesji.
 • Lista ostatnio używanych plików jest teraz prawidłowo zachowywana w kolejnej sesji.
 • W oknie dokowanym Obiekty można teraz wyświetlić właściwości wypełnienia i konturów obiektów poprzez kliknięcie przycisku Opcje i wskazanie polecenia Pokaż właściwości obiektu.
 • Programy CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT uruchamiają się w systemie Windows 10 N.
 • Użycie cienia blokowego i przełączenie z domyślnego obszaru roboczego na inny nie powoduje już wstrzymania działania programu.
 • Zmiana perspektywy map bitowych powoduje teraz prawidłowe utworzenie przezroczystego tła.
 • Spersonalizowane polecenia efektów map bitowych nie wpływają już na wprowadzanie i edycję tekstu.
 • Opcje Zmień wielkość liter są teraz dostępne w oknie dialogowym Edytuj tekst w programie CorelDRAW.
 • Efekty soczewek odwzorowują pożądany kolor.
 • Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + P, a następnie klawisza Enter powoduje prawidłowe wydrukowanie dokumentu.
 • Miniaturowy podgląd wydruku w oknie dialogowym Drukuj prawidłowo pokazuje teraz wybraną orientację strony.
 • Nowe wzorce zapisywane w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument zachowują swoje ustawienia.
 • Stan okna miniaturowego podglądu wydruku w oknie dialogowym Drukuj jest zachowywany w kolejnej sesji.
 • Teraz można łatwo wybrać pożądaną paletę kolorów z listy palet w menu wyboru kolorów wypełnienia.
 • Okno dokowane Kolor po oddokowaniu pokazuje próbki kolorów i działa prawidłowo.
 • Węzły początkowe i końcowe wypełnień tonalnych wyświetlane są teraz prawidłowo.
 • W programie CorelDRAW odcienie kolorów dodatkowych wykorzystywanych w wypełnieniach jednolitych można określić poprzez podanie wartości procentowej.
 • Importowanie obszarów roboczych z poprzednich wersji programu Corel PHOTO-PAINT nie uniemożliwia już uruchomienia programu.

CorelDRAW.app, CorelDRAW i Corel Cloud

Aplikacja internetowa CorelDRAW.app, dostępna wyłącznie dla użytkowników pakietu CorelDRAW Graphics Suite, jest teraz zintegrowana z programem CorelDRAW. Pliki CDR tworzone w aplikacji CorelDRAW.app lub programie CorelDRAW zapisywać można w pamięci online Corel Cloud, a następnie otwierać je za pomocą dowolnego z wymienionych rozwiązań. Można na przykład utworzyć projekt w aplikacji CorelDRAW.app, zapisać go jako plik CDR w Corel Cloud, a następnie edytować go w programie CorelDRAW, korzystając z szerokiej gamy dostępnych narzędzi. Edytowany plik można zapisać w Corel Cloud bezpośrednio z poziomu programu CorelDRAW, a następnie otworzyć go w aplikacji CorelDRAW.app na dowolnym urządzeniu, by dodać do niego opisy. Zapisany w Corel Cloud plik z dodanymi opisami można później otworzyć w programie CorelDRAW w celu dalszej edycji.

Aby otworzyć plik z Corel Cloud w programie CorelDRAW, należy kliknąć Plik > Otwórz z Corel Cloud. Aby zapisać plik w Corel Cloud, należy kliknąć Plik > Zapisz w Corel Cloud. Przed pierwszym skorzystaniem z Corel Cloud z poziomu programu CorelDRAW wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się z użyciem hasła powiązanego z kontem Corel. Logowanie konieczne jest tylko raz w roku.