Aktualizacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów (Windows i Mac) — informacje o wersji

Nowe i ulepszone funkcje

Aktualizacja pakietu CorelDRAW® Graphics Suite dla subskrybentów na wrzesień 2023 r. (wer. 24.5) dostępna wyłącznie dla subskrybentów i posiadaczy licencji z aktywnym programem serwisowania CorelSure zapewnia nowe funkcje i ulepszenia kilku obszarów w aplikacjach:

Nowość! Tryb skupienia

Podczas pracy nad skomplikowanymi dokumentami w programie CorelDRAW tryb skupienia upraszcza zaznaczanie i edycję obiektów w grupach. Pozwala odizolować elementy projektu, które mimo to pozostają widoczne w kontekście całego rysunku. Umożliwia skupienie się na różnych elementach projektu, takich jak obiekty szybkiego kadrowania, grupy symetrii, obiekty z zastosowanymi efektami, mapy bitowe lub inne.

Obiekt lub grupa obiektów przeniesione do trybu skupienia zostają przesunięte na najwyższy poziom w kolejności ułożenia. Wszystkie inne elementy projektu są przykryte przezroczystą nakładką, aby uniknąć ich edytowania lub zaznaczania. Ułatwia to pracę nad poszczególnymi obiektami, grupami obiektów lub nakładającymi się obiektami. Stopień przezroczystości nakładki można odpowiednio dopasować.

Po aktywowaniu trybu skupienia w lewym górnym rogu okna rysunku pojawia się pływający pasek narzędzi pokazujący, jakie miejsce w hierarchii projektu zajmuje obiekt, na którym ustawione jest skupienie. Za pomocą elementów hierarchii nawigacji na pływającym pasku narzędzi można łatwo przechodzić między grupami obiektów bez potrzeby używania okna dokowanego / inspektora Obiekty, co pozwala zwolnić miejsce na ekranie.

Ulepszenie! Opcje eksportu

Szereg ulepszeń okna dokowanego / inspektora Eksportuj ułatwia eksportowanie obiektów i stron do jeszcze większej liczby formatów, w tym CDR, WEBP, CGM, PSD i BMP. Zmodernizowany tok pracy upraszcza eksportowanie bieżącej strony, wszystkich stron lub zaznaczonych obiektów.

Podczas pracy nad wielostronicowymi dokumentami można wyeksportować każdą stronę do osobnego pliku. Można również wyeksportować określoną stronę lub zakres stron. Ponadto kilkoma kliknięciami można zduplikować i wyeksportować stronę z jednego dokumentu do nowego pliku programu CorelDRAW. Z kolei przy eksportowaniu do formatów GIF, JPG, PNG lub EPS w poszczególnych plikach wyjściowych zachowywane są rozmiary stron.

Nowość i ulepszenie! Okno dokowane Zasoby (Windows) lub inspektor Zasoby (macOS)

Aktualizacja CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów na wrzesień 2023 r. wprowadza szereg funkcji i ulepszeń okna dokowanego / inspektora Zasoby, aby usprawnić tok pracy. W odpowiedzi na opinie użytkowników przeprojektowane okno dokowane / inspektor zawiera znajomą strukturę drzewa folderów umożliwiającą przeglądanie plików w intuicyjny sposób. Pozwala to na wgląd w hierarchię folderów, nawigację i odnajdowanie materiałów w szerszym kontekście innych plików.

Okno dokowane / inspektor Zasoby ma obecnie dwa panele: Foldery i Zawartość, które ułatwiają przeglądanie zawartości i wyświetlanie jej podglądu. Okienko Foldery pozwala przeglądać zawartość i odfiltrowywać wyniki wyszukiwania według wybranego folderu. Można przeglądać i wyszukiwać zawartość jednego folderu lub większej ich liczby albo eksplorować wszystkie lokalizacje na liście folderów. Ponadto CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT pozwalają na dodawanie folderów do listy lokalizacji zawartości lub usuwanie ich z tej listy, co zapewnia elastyczność pracy z zasobami pochodzącymi z folderów lokalnych i współdzielonych lokalizacji w sieci. Można zmieniać nazwy elementów na liście folderów i nadawać im bardziej opisowe czy znaczące nazwy, poprawiając w ten sposób ich organizację i płynną nawigację między plikami. Można rozwijać lub zwijać foldery w celu optymalizowania miejsca na ekranie i skupienia się na istotnej zawartości. Ponadto klawiszami strzałek można poruszać się po strukturze drzewa folderów w okienku Foldery, co zapewnia efektywność i dostępność oraz usprawnia tok pracy. W okienku Zawartość wyświetlane są miniatury zasobów. Można mieniać rozmiar paneli Foldery i Zawartość, aby dostosować układ okna dokowanego / inspektora Zasoby zgodnie z preferencjami i potrzebami.

Usprawniliśmy interfejs użytkownika, aby poprawić dostępność i zwiększyć wygodę. Opcje sortowania są teraz łatwo dostępne na liście rozwijanej. Dodatkowo podczas ładowania i synchronizacji zawartości pojawiają się paski postępu, dzięki czemu można śledzić stan zadań, nie przerywając jednocześnie pracy w aplikacji. Ulepszenia wydajności pozwalają na szybszą synchronizację, a także sprawniejsze filtrowanie i wyszukiwanie materiałów.

Nowość i ulepszenie! Wydruk seryjny

Funkcja wydruku seryjnego zawierająca kilka zasugerowanych przez użytkowników ulepszeń oznacza większą wszechstronność i łatwość użytkowania.

CorelDRAW oferuje szerszy zakres obsługiwanych typów plików, w tym skoroszyty programu Excel (XLSX). Kolejnym ważnym udoskonaleniem funkcji importowania jest możliwość wyboru konkretnych arkuszy i kolumn przy importowaniu danych z arkuszy kalkulacyjnych z wieloma kartami i kolumnami.

Najnowsza aktualizacja uwzględnia dwa nowe typy danych zmiennych, tj. obrazy i kody QR, co umożliwia łatwiejsze integrowanie różnych danych z projektami i uzyskiwanie lepszych rezultatów. Poza kolumnami z wartościami tekstowymi i liczbowymi teraz można tworzyć kolumny ścieżek i określać ścieżki plików. Dzięki temu można do dokumentów seryjnych sprawnie włączać zasoby obrazów, takie jak logo, ikony i zdjęcia. Poprzez scalenie unikatowych kodów QR w przypadku każdego rekordu można zapewnić odbiorcom zindywidualizowane efekty. Ulepszone opcje wyrównania i skalowania obrazów i kodów QR zapewniają pełną kontrolę nad położeniem i rozmiarem elementów wizualnych w finalnym pliku lub wydruku.

Kolejną istotną cechą jest możliwość synchronizacji dołączonych plików z ich źródłami, co pozwala nanieść aktualne zmiany. Co więcej, oprócz importu pliku źródłowego można teraz selektywnie importować dane z wybranych kolumn, dzięki czemu łączenie danych z różnych źródeł jest łatwiejsze i daje więcej możliwości.

CorelDRAW zapewnia szereg funkcji oszczędzających czas, które usprawniają proces zarządzania danymi, a tym samym zwiększają do maksimum wydajność i produktywność. Można jednym kliknięciem wybrać wszystkie rekordy lub anulować ich wybór. Ponadto można szybko wyczyścić wszystkie scalone dane bez konieczności ręcznego usuwania poszczególnych rekordów i kolumn. Aktualizowanie pól wydruku seryjnego w dokumencie jest teraz szybkie i proste, co zapewnia elastyczność dostosowywania i modyfikowania treści zgodnie z zapotrzebowaniem.

W aplikacji dostępnych jest wiele metod identyfikowania i lokalizowania obiektów do wydruku seryjnego, które zwiększają możliwości nawigowania i pracy z dokumentami. Wizualnym wyróżnikiem pól wydruku seryjnego wybranych na stronie rysunku są niebieskie uchwyty. Ponadto informacje o polach wydruku seryjnego można łatwo znaleźć na pasku statusu oraz w sekcji Podsumowanie okna dokowanego / inspektora Właściwości. W skomplikowanych plikach z wieloma obiektami i polami danych można szybko zlokalizować pola wydruku seryjnego za pomocą okna dokowanego / inspektora Znajdź i zamień.

Ulepszenie! Importowanie plików PDF

Szersze możliwości importu plików PDF, takie jak poprawiony rozkład tekstu, ulepszona edytowalność tekstu, poprawne rozpoznawanie języka, zachowanie funkcji i zestawów stylistycznych OpenType, a także odzwierciedlenie formatowania i układu kolumn pozwalają na szybkie i bezproblemowe przeniesienie zawartości pliku PDF do programu CorelDRAW. Akapity są sprawnie konwertowane w obiekty tekstu ozdobnego i akapitowego na podstawie długości wiersza i odstępów, co pozwala zapewnić wierne oddanie oryginalnej struktury i organizacji tekstu. Dokładne rozpoznawanie i zachowywanie wyrównania akapitu, odstępów między wierszami, inicjałów, znaków w indeksie górnym lub dolnym, list punktowanych i numerowanych oraz pozostałych elementów formatowania pozwala zachować zamierzony wygląd i formę dokumentu. Zoptymalizowana obsługa akapitów, prawidłowe rozpoznawanie szczegółów formatowania i łatwiejsze przenoszenie układów wielokolumnowych pozwalają na sprawniejszą edycję oraz łatwiejszą i wydajną pracę z zawartością zaimportowanych plików PDF.

Ghostscript 10.01.2

Aktualizacja usuwa uprzednio zainstalowaną wersję GPL Ghostscript 8.64 dołączoną do produktu CorelDRAW i oferuje opcjonalny moduł w najnowszej wersji 10.01.2.

Uwaga: Jeśli nie zainstalowano aktualizacji CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów na wrzesień 2023 r., zalecamy sprawdzenie zainstalowanej w systemie wersji Ghostscript, odinstalowanie wszystkich starszych wersji modułu i zainstalowanie wersji 10.01.2, która usuwa luki w zabezpieczeniach w Ghostscript 10.01.1 i wcześniejszych wersjach. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji Ghostscript, przeczytaj artykuł bazy wiedzy firmy Corel: Jak odinstalować Ghostscript (8.64) lub usunąć go z instalacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite/Technical Suite.

Wydajność i stabilność

Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów na wrzesień 2023 r. (wer. 24.5) zawiera również poprawki wydajności i stabilności wynikłe z kilku problemów zgłoszonych przez klientów.

 • Ustawienie trybu kolorów dla nowych dokumentów w CorelDRAW (opcja Podstawowy tryb kolorów na karcie Ustawienia dokumentu w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument) jest teraz zachowywane między sesjami.
 • Można zapisać domyślne jednostki miary szerokości konturu dla nowych dokumentów w programie CorelDRAW w systemie Windows, klikając Narzędzia > Zapisz ustawienia jako domyślne i zaznaczając pole wyboru Ogólne.
 • Usuwanie hiperłączy z obiektów i tekstu akapitowego działa teraz prawidłowo.
 • Rozwiązane zostały różne problemy zgodności podczas otwierania i importowania plików PDF w programie CorelDRAW.
 • Pliki PDF z wypełnieniem tonalnym lub gradientowym można teraz importować i otwierać z prawidłowymi kątami wypełnienia.
 • Poprawiono zgodność plików CGM w programie CorelDRAW w systemie Windows, dzięki czemu można je teraz otwierać bez żadnych problemów.
 • Program CorelDRAW już działa prawidłowo podczas przełączania między opcjami Przeglądarki kolorów a Palety kolorów w oknie dialogowym Edytuj wypełnienie podczas edycji stylu kolorów.
 • Poprawiono kadrowanie obrazów w programie CorelDRAW z wykorzystaniem Pracowni dopasowywania obrazka (Efekty > Dopasowanie > Pracownia dopasowywania obrazka).
 • W programie CorelDRAW w systemie Windows dostępne jest teraz polecenie spłaszczenia efektów w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje > Dostosowywanie), a także polecenie spłaszczenia efektów (Efekty > Spłaszcz efekty) w przyborniku, uruchamiane przez przytrzymanie wciśniętych klawiszy Ctrl+Alt i przeciągnięcie, działa teraz prawidłowo.
 • Edycja mapy bitowej w programie Corel PHOTO-PAINT i zapisanie jej nie powoduje już zmiany rozmiaru oryginalnego obrazu w programie CorelDRAW.
 • Przycięcie jednokolorowego obramowania wokół obrazu w programie Corel PHOTO-PAINT, wybór tła, pierwszego planu i pozostałe opcje koloru działają prawidłowo.
 • Sprawdzono i poprawiono teksty interfejsu użytkownika w języku niemieckim, japońskim, hiszpańskim i chińskim uproszczonym, aby były czytelne, prawidłowe i odpowiednie dla kultury użytkowników tych społeczności.
 • Wyciągając wnioski z danych dziennika błędów oraz raportów użytkowników, wprowadziliśmy wiele poprawek stabilności, aby ulepszyć ogólne działanie produktu.

Nowe i ulepszone funkcje

Aktualizacja CorelDRAW® Graphics Suite na czerwiec 2023 r. (wer. 24.4) wprowadza ulepszenia w kilku obszarach aplikacji:

Nowość! Palety kolorów Onyx Graphics

Dzięki najnowszej aktualizacji palety kolorów Onyx Graphics są teraz zintegrowane z CorelDRAW Graphics Suite, co ułatwia ich wykorzystanie w tokach pracy.

Ulepszenie! Importowanie plików ze stylami obiektów 

Kiedy w CorelDRAW importujesz pliki ze stylami obiektów o takich samych nazwach co style zastosowane w rysunku, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Importowanie i zmiana nazwy stylów.
 • Zastąpienie importowanych stylów stylami z aktywnego dokumentu.
 • Zastąpienie stylów w aktywnym dokumencie importowanymi stylami.
 • Importowanie zawartości bez stylów.

Jeśli w aktywnym rysunku nie zastosowano stylów obiektów, można odrzucić style lub dodać je do listy stylów. Jeżeli często importujesz dokumenty ze stylami obiektów, włącz podczas importu opcję Zapamiętaj i nie pytaj ponownie poprzez zaznaczenie pola wyboru, aby przyspieszyć tok pracy i wyeliminować niepotrzebne kroki.

Ulepszenie! Wydajność podglądu szablonów

Przełączanie pomiędzy lokalnymi szablonami a szablonami Corel w Internecie na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument (Plik > Nowy z szablonu) w CorelDRAW jest teraz szybsze i sprawniejsze niż kiedykolwiek, a miniatury pojawiają się natychmiast w okienku podglądu. W przypadku jakichkolwiek opóźnień pojawia się komunikat, że zasoby nadal się ładują, a do czasu pełnego załadowania miniatur wyświetlane są zastępcze obrazy.

Wydajność i stabilność

Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite na czerwiec 2023 r. (wer. 24.4) zawiera również poprawki wydajności i stabilności w zakresie kilku problemów zgłoszonych przez klientów.

 • Podczas importowania lub otwierania pliku PDF w CorelDRAW wypełnienia tonalne wyświetlają się z oczekiwanymi ustawieniami gradientu.
 • Podczas otwierania dokumentu z ponad 3000 stylów obiektów teraz dostępna jest opcja usunięcia nieużywanych stylów, jeżeli co najmniej 100 z nich nie jest używanych.
 • Tekst pisany kursywą nie jest już przycinany w przypadku czcionek, które wyglądają na pogrubione.
 • Podczas modyfikowania ustawień szerokości i wysokości oraz włączania opcji Kadruj do strony w eksporcie w oknie dialogowym Eksport dla Internetu dostępnym z okna dokowanego Eksport (Windows) lub inspektora Eksport (macOS) zmiany są obecnie zachowywane, aby można je było później przejrzeć.
 • Cienie, cienie blokowe i kontury stosowane do pól wydruku seryjnego działają zgodnie z oczekiwaniami podczas podglądu i drukowania seryjnego dokumentu w CorelDRAW lub zapisywania go do nowego dokumentu.
 • Obecnie można szybko zapisywać dokumenty CorelDRAW zawierające zagnieżdżone symbole i eksportować je do formatu CMX. Ponadto można bez żadnych problemów otwierać eksportowane pliki CMX w CorelDRAW.
 • Kiedy kolor zastosowany do obiektu ma w nazwie znak tabulatora, a dokument CorelDRAW jest eksportowany do formatu PDF, otrzymany plik PDF nie generuje już błędu „Nierozpoznana nazwa obiektu” po otwarciu w Adobe Acrobat.
 • Ciągłe krzywe w kształtach są gładkie i zachowują właściwą liczbę węzłów przy eksporcie dokumentu CorelDRAW do formatu DWG lub DXF przy użyciu opcji Eksportuj krzywe jako splajny.
 • Czcionki OCR są obecnie zachowywane przy eksporcie dokumentu CorelDRAW zawierającego tekst z czcionką OCR do formatu DWG, a następnie imporcie pliku DWG z powrotem do CorelDRAW.
 • Dodawanie często używanych folderów do listy monitorowanych folderów nie powoduje już zatrzymania i zawieszenia narzędzia Corel Font Manager na czynności „Analizowanie 0%”.
 • Kanały alfa w obrazach rastrowych są już zachowywane i nie są wstawiane w ramki PowerClip przy eksportowaniu dokumentu CorelDRAW do formatu SVG.
 • Podczas eksportowania obrazów podzielonych na kawałki w Corel PHOTO-PAINT™ (Plik > Eksportowanie do Internetu), nazwy plików eksportowanych obrazów zawierają teraz oryginalną nazwę pliku oraz charakterystyczny identyfikator przypisany do każdego kawałka.
 • Ekran powitalny wyświetla się zgodnie z oczekiwaniami przy zmianie rozmiaru okna aplikacji CorelDRAW lub Corel PHOTO-PAINT.
 • Udało się rozwiązać problemy z tworzeniem automatycznych kopii zapasowych przy zamykaniu dokumentów lub wyłączaniu CorelDRAW w systemie Windows.
 • CorelDRAW w systemie Windows nie przestaje już odpowiadać przy uruchomieniu tworzenia automatycznych kopii zapasowych w trakcie procesu dostosowywania i wprowadzania ustawień w oknie dialogowym Drukuj, wyświetlania podglądu pracy w oknie dialogowym Podgląd wydruku, a następnie zamykania Podglądu wydruku.
 • Rozwiązaliśmy problemy ze stabilnością związane z zamykaniem, zapisywaniem lub eksportowaniem plików CDR zawierających tekst wypunktowany.
 • CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać po zastosowaniu wypełnienia tonalnego z jednym lub większą liczbą przezroczystych węzłów do obiektu wektorowego albo importowaniu zawartości PDF z przezroczystością obiektu do rysunku, a następnie eksportowaniu rysunku do formatu mapy bitowej poprzez wybór trybu skali szarości (8-bitowy).
 • Zastosowanie niestandardowego pociągnięcia pędzlem przy użyciu trybu Rozpylacz narzędzia Środki artystyczne, a następnie wybranie innego niestandardowego pociągnięcia pędzlem lub zmiana na tryb Pędzel nie powodują już wstrzymania działania CorelDRAW.
 • Przekształcanie obiektów w mapy bitowe w skali szarości w CorelDRAW (Mapy bitowe > Przekształć w mapę bitową > Skala szarości (8-bitowa)) nie powoduje już wstrzymania działania programu.
 • CorelDRAW w systemie Windows nie przestaje już odpowiadać po wprowadzeniu chińskiego tekstu za pomocą edytora IME (Input Method Editor) innych firm (w szczególności „中文(简体) – 万能五笔输入法”, uniwersalnej metody wprowadzania tekstu w języku chińskim uproszczonym) i nie powoduje to zamknięcia aplikacji.
 • Rozwiązano kilka problemów, które powodowały zatrzymanie działania aplikacji. 

Nowe i ulepszone funkcje

Dostępna wyłącznie dla subskrybentów i posiadaczy licencji z aktywnym programem serwisowania CorelSure Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite na marzec 2023 r. (v24.3) zapewnia nowe funkcje i ulepszenia kilku obszarów w aplikacjach:

Nowość! Szablony online

Teraz możesz rozpocząć projekt od szablonu online na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument. Nowa biblioteka online daje natychmiastowy dostęp do większej liczby szablonów niż kiedykolwiek wcześniej. Wypełnij ankietę profilową, aby móc filtrować szablony i wyświetlać te, które są najbardziej odpowiednie do Twoich potrzeb.

Ulepszenie! Rekomendacje projektów szkoleniowych

Masz teraz dostęp do projektów szkoleniowych dobranych do Twojego poziomu umiejętności, potrzeb i zainteresowań wskazanych na ostatniej stronie ankiety profilowej.

Ulepszenie! Opcje dostępne przy tworzeniu dokumentu

Teraz możesz ustawić marginesy na spady na karcie Ustawienia dokumentu okna dialogowego Utwórz nowy dokument. To ustawienie jest zapisywane z wzorcami dokumentu i zapewnia więcej elastyczności przy tworzeniu nowych dokumentów w programie CorelDRAW.

Ulepszenie! Miniatury wzorców dokumentów

Lepsze miniatury wzorców w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument ułatwiają przeglądanie szerokiej gamy dostępnych w aplikacji wzorców druku, internetowych, przeznaczonych dla określonego urządzenia i do mediów społecznościowych. Informacje o rozmiarze strony są podawane w bardziej przejrzystej formie. Teraz ikony lepiej wskazują typ strony i pomagają szybko zlokalizować potrzebny wzorzec.

Nowość! Narzędzie Kontur zmienny

Narzędzie Kontur zmienny pozwala tworzyć kontury obiektów o zmiennych szerokościach. Można określać, gdzie ma się zaczynać i kończyć zróżnicowanie szerokości, aby tworzyć dynamiczne, naturalnie wyglądające linie i kształty. Ponadto można modyfikować kontur bez oddziaływania na jego właściwości zmienne.

Ulepszenie! Zgłaszanie awarii

Jeśli aplikacja w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite wyłączy się w nieoczekiwanym momencie, przy następnym jej uruchomieniu pojawi się okno dialogowe do zgłaszania błędu. Jeśli nie chcesz wysłać zgłoszenia o błędzie, możesz wyłączyć okno dialogowe do zgłaszania awarii w ustawieniach Globalne > Prywatność.

Wydajność i stabilność

Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite na marzec 2023 r. (v24.3) zawiera również usprawnienia wydajności i stabilności dotyczące kilku problemów zgłoszonych przez klientów.

 • Program CorelDRAW teraz zapamiętuje ustawienie przycinania do strony podczas eksportu oraz wartości przekształcenia w oknach dialogowych eksportowania.
 • W systemie Windows program CorelDRAW zapamiętuje ustawienia w oknie dialogowym Drukuj.
 • Kiedy narzędzie środków artystycznych jest aktywne i kliknięty został przycisk Pędzel lub Rozpylacz na pasku właściwości, okno listy Kategoria wyświetla teraz prawidłowe kategorie.
 • W programie Corel PHOTO-PAINT obiekty tekstowe pojawiają się zgodnie z oczekiwaniami po połączeniu ich z tłem i cofnięciu tej operacji.
 • Rozwiązano problemy z wydajnością w przypadku obiektów tekstowych zawierających wypełnienia deseniem z mapy bitowej.
 • Kolory są teraz prawidłowo eksportowane przy publikowaniu w formacie PDF z użyciem wzorca archiwizacji (RGB) (Plik > Publikuj jako PDF > Wzorzec PDF).
 • W programie CorelDRAW dla systemu Windows rozwiązano problemy z działaniem przy korzystaniu z różnych narzędzi za pomocą myszy z włączoną opcją pisaka w czasie rzeczywistym (Narzędzia > Opcje > CorelDRAW > Ustawienia pisaka).
 • Rozwiązano problemy z wydajnością przy edycji tekstu akapitu z wypunktowaniami.
 • Rozwiązano problemy z wydajnością i stabilnością przy otwieraniu i importowaniu plików zawierających symbole.
 • W systemie Windows narzędzie Pipeta kolorów w oknach dokowanych działa teraz tak, jak powinno.
 • Rozwiązano kilka problemów, które powodowały zatrzymanie działania aplikacji.

Aktualizacja zabezpieczeń pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2022 (wer. 24.2.1) zawiera poprawki usuwające luki zgłoszone przez organizację Zero Day Initiative (ZDI).

 • ZDI-22-1468 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca ujawnienie informacji w przypadku odczytu poza granicami podczas analizowania pliku GIF
 • ZDI-22-1469 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca ujawnienie informacji w przypadku odczytu poza granicami podczas analizowania pliku BMP
 • ZDI-22-1470 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca ujawnienie informacji w przypadku odczytu poza granicami podczas analizowania pliku JP2
 • ZDI-22-1471 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu w przypadku przepełnienia bufora opartego na stosie podczas analizowania pliku CGM
 • ZDI-22-1472 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu w przypadku zapisu poza granicami podczas analizowania pliku GIF
 • ZDI-22-1473 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca ujawnienie informacji w przypadku odczytu poza granicami podczas analizowania pliku PDF
 • ZDI-22-1474 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu w przypadku odczytu poza granicami podczas analizowania pliku EMF
 • ZDI-22-1475 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu w przypadku zapisu poza granicami podczas analizowania pliku PCX
 • ZDI-22-1476 — luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonanie kodu w przypadku zapisu poza granicami podczas analizowania pliku PCX

Nowe i ulepszone funkcje

Dostępna wyłącznie dla subskrybentów i posiadaczy licencji z aktywnym programem serwisowania CorelSure Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite na wrzesień 2022 r. (v24.2) zapewnia nowe funkcje i ulepszenia w kilku obszarach programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT:

Nowość i ulepszenie! Okno dialogowe Utwórz nowy dokument

Okno dialogowe Utwórz nowy dokument zostało przeprojektowane, aby stać się centralnym miejscem rozpoczynania pracy nad nowymi rysunkami. Okno dialogowe ma teraz dwie karty, Ustawienia dokumentu oraz Szablony, więc można z łatwością przełączać między nimi.

Na karcie Ustawienia dokumentu (Plik > Nowy) możesz rozpocząć pusty rysunek, określając ustawienia dokumentu lub wybierając wzorzec. Program CorelDRAW pozwala wyszukiwać i przeglądać szeroki wybór wzorców przeznaczonych do druku, publikacji w Internecie, na określonym urządzeniu lub w mediach społecznościowych. Wzorce zawierają ustawienia wstępne rozmiaru i orientacji strony, podstawowy tryb kolorów, jednostki miary i rozdzielczość. Na przykład wzorzec przeznaczony do stron tytułowych na LinkedIn z kategorii mediów społecznościowych korzysta z pomiaru w pikselach zamiast cali, a także z orientacji poziomej, trybu koloru RGB oraz ma wymiary wymagane dla grafiki prezentacyjnej w serwisie LinkedIn. Aby łatwiej znajdować wzorce, program CorelDRAW pozwala je filtrować według kategorii i typu strony oraz sortować według nazwy, daty i rozmiaru strony.

Na karcie Szablony (Plik > Nowy z szablonu) możesz zacząć rysunek na podstawie szablonu. Interfejsy filtrowania i sortowania szablonów oraz dostępu do folderów lokalnych i sieciowych zostały przeorganizowane, aby pomóc Ci szybko znaleźć potrzebne szablony.

Nowość! Projekty szkoleniowe

Projekty szkoleniowe to kolekcje plików programów CorelDRAW (CDR) i Corel PHOTO-PAINT (CPT), które możesz pobrać do wykorzystania w nauce, szkoleniach i prezentacjach. Możesz wykorzystać te nowe samouczki dostępne z poziomu aplikacji, aby ćwiczyć podstawowe operacje i doskonalić umiejętności. Poza finalną wersją projektu, do której możesz się odwoływać, w każdym samouczku jest też częściowo ukończona wersja, wzbogacona o instrukcje krok po kroku, dzięki którym proces nauki jest interakcyjny i łatwiej jest z sukcesem sfinalizować projekt. Masz dostęp do projektów szkoleniowych i możesz przeglądać je na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS). Wypełnij ankietę profilu użytkownika, aby uzyskać propozycje projektów szkoleniowych, które odpowiadają Twoim umiejętnościom i potrzebom projektowym.

Nowość! Obsługa formatu plików Google Web Picture (*.webp)

Programy CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT oferują już obsługę formatu plików Google Web Picture (*.webp). Ten otwarty standard opracowany przez Google zapewnia bezstratną i stratną kompresję obrazków przeznaczonych do użycia w Internecie. Bezstratne obrazki WEBP są mniejsze niż pliki PNG, a stratne obrazki WEBP są mniejsze niż pliki JPEG. Możesz importować pliki WEBP jak każde inne obsługiwane pliki. Kiedy eksportujesz plik do formatu WEBP, możesz wybrać spośród kilku wzorców odpowiednio do potrzeb lub utworzyć nowy wzorzec i zapisać go do wykorzystania w przyszłości. Ustawienia zaawansowane, takie jak współczynnik jakości i kompresji, zapewniają elastyczność i kontrolę nad czynnikiem kompresji w przypadku kanałów RGB oraz szybkością kodowania, rozmiarem pliku i jego jakością. Przezroczystość obrazka jest utrzymywana zarówno przy imporcie, jak i eksporcie.

Nowość! Kadrowanie rysunku do granic strony przy eksporcie

Teraz, gdy eksportujesz pliki do formatów PNG, JPEG, GIF i WEBP, możesz kadrować rysunek do granic strony, aby usunąć niepotrzebne obiekty i zmniejszyć rozmiar pliku.

Unowocześniony interfejs użytkownika w systemie Windows 11

Aby lepiej dostroić program do unowocześnionego interfejsu systemu Windows 11, ta aktualizacja wprowadza zaokrąglone narożniki okna aplikacji i okien dialogowych, cienie okien dialogowych, nowy pasek tytułowy aplikacji i dopasowane układy okien.

Ulepszenie! Okno dokowane Eksportuj (Windows) lub inspektor Eksportuj (macOS)

Ta aktualizacja wprowadza kilka funkcji i ulepszeń okna dokowanego Eksportuj (Windows) oraz inspektora Eksportuj (macOS), aby usprawnić tok pracy. Zasoby i strony mogą teraz być eksportowane do trzech dodatkowych formatów: Adobe Illustrator (AI), AutoCAD Drawing Database (DWG) oraz AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF). Dla wygody użytkownika nazwy zasobów i stron można zmieniać bezpośrednio w oknie dokowanym Eksportuj (Windows) lub inspektorze Eksportuj (macOS). Ponadto przycisk Eksportuj jest wyszarzony, jeżeli nie wybrano żadnych elementów.

Nowość! Narzędzia do skalowania

Program CorelDRAW umożliwia łatwe skalowanie części obiektu lub obrazka do określonego rozmiaru. Narzędzie skalowania częściowego pozwala na zmianę rozmiaru części obiektu, aby dopasować go do wymaganych wymiarów, nie tracąc czasu. Na przykład jeżeli potrzebujesz drzwi wysokich na dwa metry, wystarczy że określisz tę wartość, a następnie przeciągniesz wskaźnik pionowo wzdłuż drzwi, aby zastosować do nich skalowanie. Możesz także użyć interakcyjnego narzędzia dopasowania do odniesienia, które oferuje większą dokładność przy zmianie rozmiaru obiektu w celu wpasowania go w inny obiekt. To nowe poręczne narzędzie pozwala na przykład jednocześnie skalować i przenosić śrubę tak, aby dopasować ją dokładnie do określonej nakrętki.

Wydajność i stabilność

Aktualizacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite na wrzesień 2022 r. (v24.2) zawiera również poprawki wydajności i stabilności wynikłe z kilku problemów zgłoszonych przez klientów.

 • Po rozdzieleniu grupy obiektów ich kolejność ułożenia w oknie dokowanym Obiekty (Windows) lub inspektorze Obiekty (macOS) zostaje zachowana.
 • Przy drukowaniu do drukarki postscriptowej niezależnej od urządzenia nazwa dokumentu jest wyświetlana w polu Nazwa pliku (Windows) lub Zapisz jako (macOS) okna dialogowego Drukuj do pliku.
 • Właściwości czcionki i formatowania tekstu w importowanych plikach PDF są teraz zachowywane niezależnie od ustawień czcionki i formatowania dla wklejania i importowania tekstu z tekstowych formatów plików.
 • Wklejanie obrazka z programu Corel PHOTO-PAINT do dokumentu programu CorelDRAW przy użyciu polecenia Edycja > Wklej specjalne i wybraniu opcji obrazka Corel PHOTO-PAINT 2022 teraz działa tak, jak powinno.
 • Puste, zduplikowane lub niefunkcjonalne elementy menu i narzędzia zostały usunięte z obszaru roboczego Adobe Illustrator w programie CorelDRAW dla Windows.
 • W systemie macOS program CorelDRAW nie przestaje już odpowiadać po opuszczeniu aplikacji po wyeksportowaniu dokumentu do formatu DXF.
 • W systemie macOS podpisy grafik na karcie Podpowiedzi inspektora Dowiedz się teraz są białe w trybie ciemnym.
 • W systemie macOS aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami po wprowadzeniu w polu wyszukiwania na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument (CorelDRAW) i inspektora Zasoby terminów zawierających następujące znaki specjalne: nawiasy okrągłe (), nawiasy kwadratowe [], nawiasy klamrowe {} oraz +.
 • Przy wyszukiwaniu szablonów na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument w systemie Windows po wprowadzeniu zapytania, które nie da żadnych wyników, można wyczyścić terminy wyszukiwania bez naciskania klawisza Enter. Po zamknięciu okna dialogowego i jego następnym otwarciu lista dostępnych szablonów pojawi się tak, jak powinna.
 • Po zamknięciu okna dialogowego i ponownym jego otwarciu w tej samej sesji aplikacja pamięta już ostatni wybrany szablon na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument.
 • Po wybraniu szablonu na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument w systemie Windows, jeżeli wprowadzi się wyszukiwane zapytanie i naciśnie klawisz Enter, okno dialogowe już się niepotrzebnie nie zamyka.
 • Po ponownym uruchomieniu aplikacji w innej wersji językowej i wypełnieniu ankiety profilu użytkownika, zalecane materiały do nauki nie zawierają już domyślnie tematów z pomocy produktu.
 • Zmiana nazwy szablonu na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument, a następnie zmiana rozmiaru miniatur, najechanie wskaźnikiem na miniaturę lub przełączenie między szablonami nie skutkuje już nieprawidłowym wyświetlaniem nowej nazwy pliku.
 • Po zmianie nazw, sortowaniu lub filtrowaniu szablonów, a następnie przełączeniu na kartę Ustawienia dokumentu i ponownym przełączeniu na kartę Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument w systemie Windows porządek sortowania szablonów jest już zachowywany.
 • Po usunięciu zasobu lub szablonu oznaczonego jako ulubiony lub zmianie jego lokalizacji element ten nie pojawi się już podczas sortowania lub filtrowania elementów w oknie dokowanym Zasoby (Windows), inspektorze Zasoby (macOS) lub na karcie Szablony okna dialogowego Utwórz nowy dokument.
 • Polecenie Łącze (Obiekt > Łącze) zostało usunięte z menu Obiekt i innych elementów interfejsu użytkownika w aplikacji, ponieważ odnosiło się do przestarzałej funkcji OLE, która nie jest już obsługiwana.
 • Jakość map bitowych jest zachowywana przy otwieraniu i ponownym zapisywaniu plików SVG z mapami bitowymi.
 • Przy eksportowaniu wielu dokumentów jako jednego pliku PDF w systemie Windows ułożenie symboli jest zachowywane.
 • Przezroczystość w mapach bitowych jest zachowywana przy eksportowaniu plików do formatu SVG.
 • Maksymalna liczba znaków, które możesz obecnie wprowadzić jako nazwę lub opis symbolu, to 255.
 • Po włączeniu opcji skalowania częściowego na karcie Rozmiar okna dokowanego Transformuj (Windows) lub inspektora Transformuj (macOS) w programie CorelDRAW linia jest ograniczana tak, jak powinna. Aby ustawić skalę, wystarczy przytrzymać klawisz Ctrl i przeciągnąć wskaźnik wzdłuż obiektu.
 • W systemie macOS nazwy dłuższe niż 26 znaków wyświetlają się już prawidłowo podczas wpisywania w polu Nazwa okna dialogowego Utwórz nowy symbol w systemie macOS (Obiekt > Symbol > Utwórz nowy symbol).
 • Objaśnienia nie ulegają uszkodzeniu po zaimportowaniu pliku z objaśnieniami do dokumentu, który już je zawiera.
 • Importowanie i eksportowanie plików EPS z wypełnieniami deseniem dwukolorowym nie powoduje już wstrzymania pracy programu CorelDRAW w systemie Windows.
 • Zwiększanie lub zmniejszanie szerokości obiektu po zastosowaniu perspektywy działa już tak, jak powinno.

Nowe i ulepszone funkcje

Dostępna wyłącznie dla subskrybentów i posiadaczy licencji z aktywnym programem serwisowania CorelSure Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2022 (v24.1) wprowadza usprawnienia w kilku obszarach programu CorelDRAW:

 • Uzyskaj dostęp do spersonalizowanych materiałów edukacyjnych na podstawie ankiety profilowej na ekranie powitalnym (Pomoc > Witamy > Samouczki).
 • Zmieniaj nazwę zasobu lub strony w oknie dokowanym Eksportuj (Windows) lub inspektorze Eksportuj (macOS), klikając etykietę nazwy i wpisując nową nazwę.
 • Przesyłaj komentarze lub sugestie dotyczące pakietu CorelDRAW Graphics Suite przez portal internetowy, klikając Pomoc > Prześlij pomysły i opinie w systemie Windows. Portal jest dostępny tylko w języku angielskim. W systemie Windows można dostosować polecenie menu Prześlij pomysły i opinie i zapisać zmiany w niestandardowym obszarze roboczym.
 • Jeśli nastąpi nieoczekiwane zamknięcie aplikacji podczas sesji w systemie macOS, raport dziennika błędów jest automatycznie wysyłany do firmy Corel, aby pomóc w rozwiązaniu problemu i udoskonaleniu aplikacji.
 • Po obu stronach tekstu na ostatniej stronie ankiety profilowej dodano odstępy, aby poprawić wygląd.
 • W przypadku braku dokładnych wyników dla zapytania wyszukiwania na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS) otrzymasz powiadomienie, że aplikacja pokaże wyniki dla podobnych słów lub znaków.
 • Podczas wyszukiwania poleceń menu na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS) wyniki wyszukiwania teraz zawierają listę wszystkich odpowiednich lokalizacji, w których dostępne są polecenia.
 • Teraz kiedy szukasz poleceń menu na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS), pasek menu jest wymieniony przed paskiem menu kontekstowego na liście lokalizacji z dostępem do poleceń.
 • Podczas wyszukiwania poleceń menu na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS) wyniki wyszukiwania teraz zawierają pełną ścieżkę do poleceń.
 • Na ostatniej stronie ankiety personalizacji pojawia się powiadomienie o aktualizacji listy zasobów edukacyjnych polecanych na podstawie profilu użytkownika.

Wydajność i stabilność

Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2022 (v24.1) zawiera również poprawki wydajności i stabilności w zakresie kilku problemów zgłoszonych przez klientów.

 • Kiedy włączysz opcję Strona na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS, zapiszesz plik w formacie EPS, a następnie otworzysz go w programie Corel PHOTO-PAINT, dokument będzie już miał właściwy rozmiar strony.
 • Przy robieniu zrzutów ekranu skrótem klawiaturowym Win+Shift+S w systemach Windows 10 i Windows 11 możesz teraz wkleić zawartość Schowka do dokumentu programu CorelDRAW.
 • Krzywe mające przezroczystość z zastosowanym trybem scalania (takim jak „Jeśli ciemniejszy”) nie są już rasteryzowane podczas eksportowania dokumentu do formatu EPS w systemie Windows.
 • Usuwanie artefaktów kompresji JPEG działa już tak, jak powinno.
 • Właściwość UsePageBoundingBox została dodana do klasy PDFVBASettings, a skryptowanie ustawień dla opcji Rozmiar strony eksportu PDF (Ustawienia PDF > Ogólne) teraz działa prawidłowo.
 • Podczas ustawiania właściwości konturu przy użyciu skryptów VBA w systemie Windows program CorelDRAW zmienia szerokość konturu tak, jak powinien.
 • Rozwiązano problemy z wydajnością i stabilnością podczas powiększania i panoramowania przy przesuwaniu obiektów.
 • Niefunkcjonalne narzędzia i inne niepotrzebne polecenia zostały usunięte z przybornika w obszarze roboczym Adobe Illustrator w systemie Windows.
 • Program CorelDRAW zapamiętuje między sesjami paletę kolorów PANTONE® wybraną w oknie dialogowym Preferencje (menu CorelDRAW > Preferencje > Kolor w systemie macOS) lub Opcje (Narzędzia > Opcje > Kolor w systemie Windows)
 • Wprowadzanie znaków specjalnych, takich jak / i % w polu wyszukiwania karty Poznaj w oknie dokowanym Dowiedz się (Windows) lub inspektorze Dowiedz się (macOS) nie skutkuje już błędem „Nie znaleziono strony”.
 • Rozwiązano problemy z wyglądem zaokrąglonych narożników ankiety profilu w systemie macOS.
 • Podczas korzystania z aplikacji w języku tureckim, holenderskim i szwedzkim okno dokowane Dowiedz się (Windows) lub inspektor Dowiedz się (macOS) wyświetla już listę materiałów edukacyjnych w języku angielskim.
 • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknięciu z przytrzymanym przyciskiem Control karty Poznaj w oknie dokowanym Dowiedz się (Windows) lub inspektorze Dowiedz się (macOS) menu kontekstowe nie jest już domyślnie dostępne.
 • Wyniki wyszukiwania na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS) nie znikają już w następującym przypadku: z aktywną kartą Poznaj zmień motyw, przełącz na kartę Podpowiedzi a następnie z powrotem na kartę Poznaj.
 • Użytkownicy korporacyjni pakietu CorelDRAW Graphics Suite, którzy logują się do aplikacji CorelDRAW.app za pomocą konta corel.com lub firmowego konta Microsoft 365 i otwierają plik CorelDRAW (CDR) zapisany w chmurze mogą teraz uzyskać dostęp do pulpitu projektu.
 • Podczas wyszukiwania na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS), w przypadku gdy rezultaty wyszukiwania odpowiadają dokładnie zapytaniu, po przewinięciu do końca listy i powrotnym przewinięciu do góry, nie będzie już wyświetlany komunikat błędu o nieznalezieniu dokładnych dopasowań.
 • Aplikacja nie wyświetla już złych wyników wyszukiwania na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS) po wyczyszczeniu wyszukiwania lub wybraniu innego filtru, gdy wyniki wyszukiwania dla Twojego zapytania wciąż są wczytywane.
 • W systemie macOS aplikacja nie przestaje już odpowiadać po przejściu do palety z poziomu paska właściwości, wprowadzeniu wartości, naciśnięciu Enter, a następnie Esc.
 • Rozwiązano problemy z nieprzetłumaczonymi napisami w przypadku nagrań wideo z podpowiedziami, które są wymienione na karcie Poznaj okna dokowanego Dowiedz się (Windows) lub inspektora Dowiedz się (macOS).
 • W systemie Windows teraz możesz otworzyć plik CorelDRAW (CDR), DESIGNER (DES) lub Corel PHOTO-PAINT (CPT), klikając go dwukrotnie lub klikając plik prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze plików, klikając Otwórz za pomocą i wybierając odpowiednio program CorelDRAW lub Corel PHOTO-PAINT.
 • Stosowanie cienia, obwiedni lub perspektywy do map bitowych, które są połączonymi grupami jest już niemożliwe. Aby zastosować cień, obwiednię lub perspektywę do map bitowych, które są łączonymi grupami, musisz najpierw pogrupować mapy bitowe z efektami.