CorelDRAW Graphics Suite X7 — Aktualizacja 6

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7.6 wprowadza nowe funkcje, jednocześnie aktualizacja ta zawiera także wszystkie funkcje i usprawnienia wydajności/stabilności zawarte we wcześniejszych aktualizacjach pakietu X7. Aktualizacja 6 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 pozwala na zaktualizowanie jego dowolnej poprzedniej wersji (X7.0 do X7.5).

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że większość nowych i ulepszonych funkcji zawartych w Aktualizacji 6 do pakietu X7 jest dostępnych tylko dla użytkowników posiadających członkostwo premium CorelDRAW. Ulepszenia wydajności są dostępne dla wszystkich posiadaczy członkostwa CorelDRAW.

Aktualizacja 6

Nowe funkcje i ulepszenia wersji X7.6 zostały opisane w następujących sekcjach:

Nowe i ulepszone funkcje

 • Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7.6 uzyskał certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows 10, co pozwala na pełne wykorzystywanie jego możliwości w tym systemie.
 • (Premium) Zaktualizowana wersja aplikacji AfterShot dla programu CorelDRAW oferuje udoskonalone rozwiązania, dzięki którym możliwa jest obsługa wyświetlaczy HD i znacznie lepsza wydajność. Ponadto program obsługuje teraz więcej plików w formacie RAW a użytkownik ma dostęp do rozszerzonej obsługi wybranych modeli aparatów fotograficznych i licznych ulepszeń wydajności.
 • Witryna społecznościowa dla programistów: Niezależnie czy automatyzujesz zadania przy użyciu makr, tworzysz niestandardowe narzędzia czy opracowujesz rozwiązania komercyjne z wykorzystaniem pakietu CorelDRAW Graphics Suite, w nowej witrynie społecznościowej dla programistów znajdziesz mnóstwo przydatnych zasobów: podręcznik programowania, szczegółową dokumentację modelu obiektowego wraz z przykładami kodowania, a także obszerne artykuły na temat programowania.
 • (Premium) W przypadku dzielenia obiektu przy użyciu narzędzia Nóż (Premium) w programie CorelDRAW można wybrać, czy kontur zostanie zachowany czy przekształcony w obiekt złożony z krzywych. Domyślnie aplikacja w sposób automatyczny wybiera opcję umożliwiającą optymalne zachowanie wyglądu obiektu.
 • Zaktualizowane samouczki z serii Okiem eksperta to:

Ulepszenia wydajności

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności (publikowane wcześniej w dodatkach Service Pack).

Obszar roboczy aplikacji

 • Dodano ponownie polecenie Spawaj z docelowym jako opcję umożliwiającą dostosowanie; opcja ta jest dostępna w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia > Dostosowywanie > Polecenia).
 • Po zamknięciu pływających okien poprzez kliknięcie przycisku Zamknij w prawym górnym rogu i ponownym ich otwarciu za pomocą skrótu, pływające okna nie są wyświetlane jako zadokowane.
 • Niestandardowe polecenia nie zmieniają szerokości po dodaniu do paska menu.

Kolor i wypełnienia

 • Pracownia dopasowywania obrazka programu Corel PHOTO-PAINT nie dostosowuje już automatycznie kolorów bez wprowadzenia danych przez użytkownika.
 • Po zmianie koloru węzła w programie Corel PHOTO-PAINT wyświetlane informacje są natychmiast aktualizowane w interakcyjnych wypełnieniach tonalnych.
 • Nazwy kolorów dodatkowych nie znikają już z okna dialogowego Edytuj wypełnienie po wypełnieniu obiektu kolorem dodatkowym, a następnie zmianie koloru dodatkowego.
 • Można już zapisywać pliki CDR, które zawierają klony obiektów z niestandardowym wypełnieniem dwukolorowym.
 • Wypełnienia tonalne w plikach CDR zapisanych w wersji X4 zachowują teraz swój wygląd po otwarciu ich w programie CorelDRAW X7.
 • Nieużywane wypełnienia mapą bitową nie powodują już zwiększenia rozmiaru pliku podczas zapisywania dokumentu.

Filtry

 • Eksport do formatu PDF przy użyciu polecenia Plik > Eksportuj działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy zostanie włączona lub wyłączona opcja Eksportuj tylko tę stronę.
 • Nazwy niestandardowych kolorów dodatkowych są zachowywane podczas eksportowania do formatu PDF.
 • W importowanych plikach programu Adobe Illustrator (AI) zachowywany jest obrót wypełnienia tonalnego.
 • Podczas importowania plików w formacie PDF lub AI zachowywana jest kolejność obiektów w menedżerze obiektów.
 • Eksportowanie dokumentu programu CorelDRAW z wykorzystaniem liczb zmiennoprzecinkowych na karcie Zaawansowane, w oknie dialogowym Eksportuj do pliku EPS, nie powoduje już wystąpienia błędu prostokąta ograniczającego w pliku EPS.

Obiekty

 • Obiekty należące do warstw skonfigurowanych jako niewidoczne, nieedytowalne lub ukryte nie są widoczne i nie można ich edytować po wybraniu narzędzia Kształt.
 • Narzędzie Pipeta atrybutów pozwala teraz poprawnie kopiować właściwości obiektów z gwiazd, złożonych gwiazd i wielokątów o zmienionym kształcie.
 • Polecenie Cofnij przywraca szerokość konturu klonów krzywych.
 • Korzystanie z polecenia Przywróć obiekty w odniesieniu do umieszczonego symbolu nie powoduje już zmiany domyślnych właściwości obiektu.
 • Użytkownik może teraz korzystać z uchwytów obrotu przy pracy z obiektami w powiększeniu.
 • W programie Corel PHOTO-PAINT można teraz szybko edytować efekty soczewek w oknie dokowanym Obiekty.
 • Obiekty wektorowe z konturem włosowym, utworzone w programie CorelDRAW, można wkleić do dokumentu programu Corel PHOTO-PAINT.

Tekst

 • Przewijanie listy czcionek, gdy obecne są określone czcionki, nie powoduje już zawieszania się programu.
 • Można już otwierać pliki CDR zawierające ramki z włączoną opcją zawijania tekstu akapitowego.
 • Możliwe jest odrzucanie formatowania hiperłączy podczas importowania tekstu, gdy jest wyłączona opcja Automatycznie twórz hiperłącza w oknie dialogowym Opcje (Tekst > Narzędzia językowe > Szybka korekta).

Narzędzia

 • Podczas korzystania z narzędzia Kształt można uzyskać dostęp do paska właściwości nawet po rozciągnięciu i skalowaniu węzłów.
 • Wyrównanie węzłów działa prawidłowo po obróceniu lub pochyleniu węzłów narzędziem Kształt.
 • Z użyciem narzędzia Kształt można skutecznie wyrównywać węzły względem ostatniego wybranego węzła.
 • Podczas pracy w powiększeniu i edytowania narzędziem Kształt w widoku pikseli można teraz podsuwać węzły ze skokiem co pół piksela.
 • Dwukrotne kliknięcie powoduje teraz usunięcie wszystkich zaznaczonych węzłów.

Drukowanie

 • Podczas tworzenia układów rozmieszczenia w oknie dialogowym Podgląd wydruku można teraz wykonać następujące operacje:
  • określić numery stron po naciśnięciu klawisza Enter,
  • przemieszczać się po stronach po naciśnięciu tabulatora,
  • uzyskiwać dostęp do opcji Edycja rowków oraz Wykańczanie,
  • wyświetlać prawidłowy numer strony na pasku narzędzi po określeniu numeru strony a następnie przełączeniu się do innej strony.
 • Wypełnienia kolorami dodatkowymi zawierające przezroczystości nie są już wyświetlane na płytach CMYK.

Stabilność

 • Poniższe operacje nie powodują już wstrzymania pracy programu CorelDRAW:
  • użycie prawego ukośnika (/) w nazwie niestandardowego wzorca zarządzania kolorami, a następnie wybór dowolnego wzorca;
  • użycie klawiszy Ctrl+Tab w celu przełączania między dokumentami podczas interakcyjnej edycji wypełnień tonalnych;
  • trasowanie 1-bitowych, czarno-białych map bitowych lub korzystanie z trybu czarno-białego w niderlandzkiej wersji aplikacji;
  • edycja metody OnApplicationEvent w edytorze makr;
  • otwarcie utworzonych w wersji X5 plików CDR, które zawierają efekt obrysu;
  • otwarcie utworzonych w wersji X6 plików CDR, które zawierają ukryte warstwy i grupy cienia;
  • korzystanie z narzędzia Kadrowanie w odniesieniu do wybranej zawartości szybkiego kadru;
  • otwarcie utworzonych w wersji X4 plików, które zawierają grupy soczewek;
  • eksportowanie dokumentu zawierającego dołączone mapy bitowe do pliku w formacie SVG.
 • Poniższe operacje nie powodują już wstrzymania pracy programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT:
  • konfigurowanie ustawień na potrzeby operacji przechwytywania obszaru w programie CAPTURE, otwieranie lub importowanie mapy bitowej w programie CorelDRAW albo Corel PHOTO-PAINT, wyświetlanie okna dialogowego efektów, a następnie próba ukończenia operacji przechwytywania;
  • próba przechwycenia obszaru w oknie dialogowym Eksportuj do EPS.
 • Poniższa operacja nie powoduje już wstrzymania pracy programu Corel PHOTO-PAINT:
  • korzystanie z narzędzia Płyn (smużenie) w obszarze edytowalnym.

Aktualizacja 5

Nowe funkcje i ulepszenia wersji X7.5 zostały opisane w następujących sekcjach:

Nowe i ulepszone funkcje

 • Aktualizacja 5 oferuje ponad 340 nowych szablonów premium, obejmujących 27 układów dla różnorodnych dziedzin, np. edukacja, rachunkowość, usługi prawne, hotelarstwo, rekreacja oraz planowanie wydarzeń.
 • Gdy dzielisz obiekt za pomocą narzędzia Nóż (premium), program CorelDRAW przekształca kontur obiektu w krzywe, aby dokładniej zachować wygląd konturu. Przycisk przekształcania w kontury jest domyślnie włączony.
 • Korzystając z ulepszonego okna dialogowego Obramowanie i przelotka w programie CorelDRAW (Narzędzia > Obramowanie i przelotka), możesz teraz utworzyć baner na bazie bieżącej strony lub wybranych obiektów na stronie.
 • Możesz zmniejszać i zwiększać skalę powiększenia wg ustalonych kroków, korzystając ze znanych skrótów klawiaturowych, obsługiwanych przez przeglądarki internetowe i inne aplikacje.
 • Teraz masz szybki dostęp do polecenia Plik > Otwórz ostatnio używane ze standardowego paska narzędzi.
 • Zaktualizowane samouczki z serii Okiem eksperta to:

Wydajność i stabilność

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności (publikowane wcześniej w dodatkach Service Pack).

Dokument

 • Rozwiązano problemy z zapisem w serwisie Dropbox.
 • Przechodzenie do innego dokumentu, gdy włączony jest pasek narzędzi szybkiego kadrowania, nie wywołuje już błędu.
 • Przewijanie za pomocą kółka myszy działa bez zarzutu.

Kolor i wypełnienia

 • Podczas dopełniania obiektów w kolorach CMYK (Efekty > Transformuj > Kolory w negatywie), kolor biały CMYK staje się 100% kolorem czarnym.
 • W widoku dokładnym wypełnienia zwierające kolory Pantone wyświetlane są bez opóźnień.
 • Utworzone przez użytkownika wypełnienia w tureckiej wersji systemu operacyjnego są teraz wyświetlane na liście prywatnej, nawet jeśli nazwa użytkownika zawiera znaki specjalne.

Filtry

 • Import plików DXF w programie CorelDRAW: Można teraz przesuwać linie z zastosowanymi stylami linii.

Obiekty

 • Można teraz używać prowadnic wyrównania, aby precyzyjnie umieszczać obiekty jeden na drugim lub tworzyć nowe obiekty bez przesunięcia o jeden piksel w programie Corel PHOTO-PAINT.
 • Aby zmienić nazwę symbolu w oknie Menedżer symboli, wystarczy nacisnąć klawisz Enter.

Tekst

 • Zastosowanie czcionek z rodziny Switzerland i hebrajskich nie sprawia problemów.
 • Po skopiowaniu i wklejeniu tekstu wyświetlane są wszystkie wiersze tekstu akapitowego.
 • Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki i kliknięcie przycisku Anuluj w oknie dialogowym Zmień ustawienia domyślne dokumentu powoduje zachowanie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Znaki alfabetu tureckiego są teraz prawidłowo wyświetlane niezależnie od czcionki.
 • W programie CorelDRAW można zapisać ustawienia reguł dzielenia wierszy w językach azjatyckich jako część właściwości domyślnych tekstu akapitowego.
 • Powiązane ramki tekstu można wyrównać pionowo.
 • Okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE nie jest już wyświetlane po otwarciu plików zawierających osadzone i zainstalowane czcionki.
 • Czcionki azjatyckie można zainstalować za pomocą programu CONNECT.

Narzędzia

 • Narzędzie Płyn (smużenie) w programie Corel PHOTO-PAINT nie powoduje już powstawania wyraźnych pikseli na krawędziach.
 • Narzędzia Kształt można użyć do wybrania i przesunięcia węzłów znaków w tekstach w językach azjatyckich, arabskich, hebrajskich i urdu.
 • Linie wymiarów równoległych, poziomych i pionowych pozostają powiązane ze środkiem symetrii obiektów, gdy obiekty są przesuwane.

Drukowanie

 • Podczas przeciągania obrazu w oknie podglądu wydruku wyświetlany jest niebieski, wykropkowany kontur.

Stabilność

 • Nazwy rodzin czcionek pisanych z apostrofem (np. „Stahls' Mega Greek”) oraz czcionki, które zawierają niekompletne dane, będą właściwie obsługiwane, co umożliwi normalne działanie programu.
 • Poniższe operacje nie powodują już wstrzymania pracy programu CorelDRAW:
  • edytowanie dużych plików podczas ich zapisywania,
  • kliknięcie przycisku Zapisz na standardowym pasku narzędzi drugi raz przed aktywacją przycisku,
  • edytowanie wypełnienia tonalnego i naciśnięcie spacji.
 • Poniższe operacje nie powodują już wstrzymania pracy programu Corel PHOTO-PAINT:
  • przeciągnięcie pliku do dokumentu Corel PHOTO-PAINT i powiększenie lub pomniejszenie widoku;
  • zastosowanie wypełnienia za pomocą narzędzia Interakcyjne wypełnienie, a następnie kliknięcie przycisku Anuluj podczas zamykania pliku i wyświetlenia komunikatu informującego o konieczności zapisania zmian.

Aktualizacja 4

Nowe funkcje i ulepszenia wersji X7.4 zostały opisane w następujących sekcjach:

Większość nowych i ulepszonych funkcji, które zapewnia aktualizacja dla wersji X7.4, jest dostępnych jedynie dla posiadaczy członkostwa premium CorelDRAW. Ulepszenia wydajności są dostępne dla wszystkich posiadaczy członkostwa CorelDRAW.

Nowe i ulepszone funkcje

 • AfterShot w wersji dla programu CorelDRAW: Uzyskaj kontrolę nad każdym aspektem toku prac nad obróbką zdjęć, korzystając z aplikacji AfterShot w wersji dla programu CorelDRAW. Jest to wszechstronny konwerter plików RAW zawierający niedestrukcyjny edytor zdjęć oraz menedżer zdjęć pozwalający na szybką pracę. Możesz zmieniać najdrobniejsze szczegóły na pojedynczym zdjęciu albo przetwarzać całe serie zdjęć w formacie RAW.
 • Możliwości cieniowania: Twórz realistyczne efekty cieni, używając cieni z rozmywaniem gaussowskim.
 • Obsługa urządzeń czułych na nacisk: Obsługa interfejsu RTS (Real Time Stylus) pozwala uzyskać wyjątkowy poziom kontroli i efektywności. Nacisk i nachylenie rysika w tabletach lub innych urządzeniach obsługujących interfejs RTS pozwala kontrolować pociągnięcia pędzlem w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT.
 • Pole zawierające listę czcionek: Czcionki można z łatwością wyświetlać, filtrować i wyszukiwać, korzystając z nowej listy czcionek w programach CorelDRAW oraz Corel PHOTO-PAINT. Czcionki można filtrować między innymi według wagi, szerokości czy obsługiwanych skryptów. Ulepszone zostały także opcje wyszukiwania czcionek — teraz czcionki można wyszukiwać, wpisując słowo kluczowe.
 • Czcionki premium: Do wyboru są 32 dodatkowe czcionki, pozwalające uzyskać atrakcyjny, przyciągający wzrok wygląd tekstu w projektach.
 • Dodatkowe pozycje w serii samouczków Okiem eksperta:

Wydajność i stabilność

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności (publikowane wcześniej w dodatkach Service Pack).

Dokument

 • Duże dokumenty można zapisywać i zamykać podczas realizacji innych zadań w tle.
 • Podczas otwierania plików zapisanych w wersji X4 pakiet CorelDRAW zachowuje niestandardowe nazwy próbek kolorów.
 • Zaznaczenie pola wyboru Włącz zadania w tle na stronie Globalne w oknie dialogowym Opcje nie zakłóca już operacji automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

Kolor i wypełnienia

 • W oknie dokowanym Kolor można teraz wprowadzać wartości heksadecymalne (szesnastkowe).
 • Wypełnienia można używać na całym edytowalnym obszarze w dokumentach programu Corel PHOTO-PAINT, który zawiera maski.

Centrum zasobów

 • Z Centrum zasobów można bez problemów pobrać wypełnienia deseniem wektorowym i niemieckie szablony premium.

Efekty

 • Na obiektach siatki można prawidłowo zastosować efekt Jaskrawość-Kontrast-Intensywność.

Filtry

 • Importowanie plików PDF: Zachowywany jest wygląd pochylonego i rozciągniętego tekstu.
 • Eksport dokumentów programu Corel PHOTO-PAINT do formatu PDF nie powoduje już uzyskania pustych plików.
 • Gdy dokument zawierający obiekty w trybie duotone zostanie wyeksportowany do formatu PDF, cała zawartość dokumentu jest zachowana w formacie PDF.
 • Plik Corel DESIGNER X6 można bez problemów otworzyć w programie CorelDRAW.
 • Udoskonalono import plików SVG i kilka atrybutów obiektów, np. kształt, kontur wypełnienia i tekst wielowierszowy, jest teraz prawidłowo importowanych.

Obiekty

 • Gdy obiekt zostanie przyciągnięty do prowadnicy, nałożone krawędzie są wyraźnie uwidocznione.
 • Edycja łączników daje oczekiwane rezultaty.
 • Można kopiować obiekty z jednej uruchomionej kopii programu CorelDRAW do drugiej.
 • Klawisz skrótu konturu o szerokości 0,5 punktu działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wdrożenie oprogramowania i członkostwo

 • Komunikaty wyświetlane podczas korzystania z produktu uwzględniają ustawienie offline wybrane dla stacji roboczych w przypadku komputerów, na których jest kilka profili użytkowników.
 • Logowanie na koncie nie wymaga już korzystania z protokołu TLS 1.0.

Tekst

 • Jeżeli jakąś czcionkę zainstalowano w różnych formatach, to teksty, w których użyto tę czcionkę, są teraz wyświetlane poprawnie.
 • Pewne glify w niektórych czcionkach Type1 nie były wyświetlane prawidłowo. Ten problem został usunięty.

Narzędzia

 • Można skonfigurować czułość nacisku w tablecie graficznym Hanvon, co pozwala kontrolować pociągnięcia pędzlem.
 • W programie Corel PHOTO-PAINT opcja czułości nacisku jest dostępna również z narzędziem Gumka.
 • Uchwyty umożliwiające sterowanie węzłem można teraz wybrać za pomocą narzędzia Kształt.
 • Samouczki skopiowane do pamięci komputera można wyświetlić z poziomu serii Okiem eksperta.

Drukowanie

 • Pliki pakietu CorelDRAW zawierające wykadrowane mapy bitowe można wydrukować bez przesunięcia zawartości.
 • Dokumenty zawierające maski monochromatycznych map bitowych są drukowane prawidłowo na drukarkach GDI.
 • Przy drukowaniu dokumentu na zaimportowanych i obróconych mapach bitowych JPG nie są dodawane czarne kontury.
 • Można drukować kilka dokumentów pakietu CorelDRAW, nie pomijając dokumentu.
 • Podczas wyświetlania podglądu zadań drukowania (Plik > Podgląd wydruku) można zmienić zakres stron, klikając przycisk Opcje drukowania, a następnie określając wartości w polu Strony.
 • W opcji Podgląd wydruku użytkownik może wyświetlić wszystkie dokumenty wybrane do druku.

Stabilność

 • Poniższe operacje nie powodują już wstrzymania pracy pakietu CorelDRAW:
  • określanie właściwości konturów w niektórych plikach
  • zaznaczanie wszystkich węzłów trasowanej mapy bitowej przy użyciu narzędzia Kształt
  • wklejanie tekstu z przeglądarki Internet Explorer do ramki tekstu i cofanie tej operacji
  • dodawanie znaków diakrytycznych do wybranych znaków alfabetu arabskiego
  • używanie nachylenia pióra w narzędziu Pędzel rozmazujący
  • usuwanie zaznaczenia pola wyboru Krawędzie zdjęcia i klikanie różnych podglądów w oknie dialogowym Machina czasu (Mapy bitowe> Efekty > Aparat > Machina czasu).

Aktualizacja 3

Nowe funkcje oraz ulepszenia zawarte w aktualizacji X7.3 zostały opisane w następujących sekcjach:

Nowe i ulepszone funkcje

Użytkownicy posiadający członkostwo premium CorelDRAW mogą korzystać z poniższych funkcji.

 • Zmodyfikowane narzędzie Nóż (premium) w programie CorelDRAW umożliwia dzielenie obiektów wektorowych, tekstu i map bitowych. Można dzielić pojedyncze obiekty lub grupy obiektów, a także linie proste, odręczne i linie Béziera.
 • Nowe okno dialogowe Obramowanie i przelotka w programie CorelDRAW pozwala na dodawanie obramowań i markerów przelotek podczas przygotowywania bannerów do druku.
 • Ulepszone okno dialogowe Wyprostuj obrazek w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT pozwala korygować zniekształcenia perspektywy na zdjęciach zawierających linie proste i płaskie powierzchnie, np. przedstawiających elementy architektoniczne czy budynki.
 • Efekt specjalny Rozmywanie gaussowskie w programie Corel PHOTO-PAINT jest dostępny w postaci soczewki, która umożliwia stosowanie efektu rozmycia bez obniżenia jakości zdjęć.
 • Podręczniki użytkownika programów CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7 są teraz dostępne w formie e-booków (publikacji elektronicznych). E-booki w formatach EPUB oraz MOBI zawierają szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat funkcji tych produktów.
 • Dostępne są dodatkowe materiały premium (zdjęcia, szablony i czcionki).

Dla wszystkich posiadaczy członkostwa CorelDRAW dostępne są następujące funkcje.

 • Ekran powitalny w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT pozwala na szybki i bezproblemowy dostęp do modułu Discovery Center, w którym można znaleźć szeroką gamę materiałów instruktażowych oraz przydatnych przy projektowaniu.
 • Seria Okiem eksperta zawiera nowy samouczek na temat elementów identyfikacji wizualnej, autorstwa Joe Diaza.

Ulepszenia wydajności

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności (publikowane wcześniej w dodatkach Service Pack).

Dokument

 • W programie CorelDRAW korzystanie z opcji Wykadruj obrazek w oknie dialogowym Wyprostuj obrazek nie powoduje już pojawienia się białego obszaru wokół obrazka.

Wypełnienia

 • Selektor wypełnienia zapamiętuje ostatnią wybraną kategorię wypełnienia podczas stosowania wypełnień z Centrum zasobów.

Filtry

 • Krzywe w zaimportowanych plikach AutoCAD nie są już przekształcane w koła.
 • Eksport do formatu PDF:
  • Elipsy zawierające przezroczystości nie są przedstawiane jako przycięte figury w wyeksportowanych plikach PDF.
  • Podczas eksportowania plików utworzonych w programie CorelDRAW X6 do formatu PDF przy użyciu programu CorelDRAW X7 w plikach PDF są zachowywane wszystkie przezroczystości.
 • W oknie dialogowym eksportu do PNG wzór kraty nie jest widoczny na obiektach, na których zastosowano kolory dodatkowe i odcienie.
 • Pliki PDF wygenerowane z wykorzystaniem biblioteki Cairo otwierają się prawidłowo w programie CorelDRAW.
 • Wypełnienia tonalne zawierające kolory dodatkowe są prawidłowo eksportowane do plików PDF oraz EPS i drukowane na drukarkach postscriptowych.

Efekty

 • Można już przeglądać folder Users\Public\Documents\Corel\Content X7\Photo Frames i wstawiać ramki fotograficzne do map bitowych z okna dialogowego Ramka w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT.
 • Prace z zastosowaniem szybkich kadrów zawierających przezroczystości po wyeksportowaniu lub wydrukowaniu dokumentu są prawidłowo wyświetlane.
 • Po przekształceniu w krzywe obiektów zawierających efekty obwiedni pasek narzędzi i pasek właściwości pozostają aktywne.
 • Można stosować efekty obwiedni na obiektach przekształconych w krzywe.

Obiekty

 • W programie Corel PHOTO-PAINT polecenia Obiekt > Obróć > 90˚w prawo oraz Obiekt > Obróć > 90˚ w lewo działają zgodnie z oczekiwaniami.
 • Podczas edytowania obramowania tabeli modyfikowane są tylko zaznaczone elementy.

Tekst

 • Podczas zmiany liczby kolumn w ramkach tekstu opcja Automatycznie dopasuj szerokość ramki w oknie dialogowym Ustawienia kolumn działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Pracując z tekstem arabskim i hebrajskim, do zmiany kierunku tekstu z lewej strony do prawej i odwrotnie można używać kombinacji klawiszy Ctrl + Shift.

Narzędzia

 • Podczas korzystania z narzędzia Kształt można wybrać uchwyt węzła, a następnie poruszać nim za pomocą klawiszy strzałek.
 • Praca narzędzi Pisak oraz Krzywe Béziera nie ulega zawieszeniu w momencie umieszczania węzłów podczas rysowania.

Obszary robocze i dostosowywanie

 • Nie jest już wyświetlana informacja o błędzie skryptu po kilkukrotnym uruchomieniu i zamknięciu aplikacji.
 • Po otwarciu plików utworzonych w starszych wersjach pakietu zachowywane są niestandardowe nazwy próbek kolorów rozbarwianych.
 • Podczas zmieniania ustawień w oknie dialogowym Kolor można używać klawisza Enter.
 • Obszar roboczy nie przesuwa się już nieznacznie podczas wykonywania zadania przez aplikację.
 • Usługa wyświetlania komunikatów w produkcie uwzględnia stan offline stacji roboczych.

Aktualizacja 2

Nowe funkcje i ulepszenia zawarte w aktualizacji 2 dla wersji X7 są opisane w następujących sekcjach:

Większość nowych i ulepszonych funkcji, które zapewnia aktualizacja 2 dla wersji X7, jest dostępnych jedynie dla posiadaczy członkostwa premium CorelDRAW. Ulepszenia dotyczące wydajności i stabilności są dostępne dla wszystkich posiadaczy członkostwa CorelDRAW.

Nowe i ulepszone funkcje

Użytkownicy z członkostwem premium CorelDRAW mogą korzystać z następujących funkcji:

 • Ukrywanie obiektów: Program CorelDRAW pozwala ukrywać obiekty oraz grupy obiektów, pomagając w edycji obiektów w złożonych projektach, a także ułatwiając eksperymentowanie podczas pracy.
 • Retuszowanie przy użyciu narzędzia klonowania korygującego: Korzystając z nowego narzędzia Klonowanie korygujące w programie Corel PHOTO-PAINT, można bez trudu usuwać niedoskonałości, zamalowując je teksturą dobraną do koloru otoczenia. Można w łatwy sposób usuwać skazy, blizny czy plamki.
 • Przygotowanie obrazków do druku na płótnie: Nowe okno dokowane przygotowania i rozciągania w programie Corel PHOTO-PAINT pozwala na przygotowywanie zdjęć i prac do druku na płótnie w trzech prostych krokach. Zmieniając rozmiar obrazka, precyzyjnie dostosowując jego ustawienia i rozciągając go, można uzyskać idealną kompozycję do zawieszenia na ścianie.
 • Niestandardowy kolor pulpitu: Możliwa jest zmiana koloru pulpitu — obszaru otaczającego stronę rysunku w programie CorelDRAW lub obrazek w programie Corel PHOTO-PAINT — w celu dopasowania go do dokumentów.

Następujące ulepszenia są dostępne dla wszystkich posiadaczy członkostwa CorelDRAW:

 • Usprawnienia wyboru węzłów: Można wybierać sąsiednie węzły na krzywych przy użyciu narzędzia Kształt, przytrzymując w tym czasie naciśnięty klawisz Shift.
 • Kopiowanie segmentów krzywych: W programie CorelDRAW można kopiować i wycinać segmenty krzywych, a następnie wklejać je jako obiekty. Ułatwia to wyodrębnianie podścieżek lub tworzenie sąsiadujących kształtów o podobnych obrysach.
 • Otwieranie dokumentów w oknach pływających: Po otwarciu dokumentów w programie Corel PHOTO-PAINT są one domyślnie wyświetlane w widoku kart. Teraz można dostosować ustawienia aplikacji, aby dokumenty były otwierane w oknach pływających.
 • Niestandardowy kolor obramowania okna: Można dostosować wygląd programu CONNECT, zmieniając kolor jego obramowania.
 • Dodatek do podręcznika „Okiem eksperta”: Do serii prezentacji „Okiem eksperta” został dodany zaktualizowany samouczek Anatomia muchy łososiowej, którego autorem jest Aleksy Pawluczuk. Samouczek zawiera opis tworzenia deseniu muchy łososiowej i obejmuje cenne wskazówki dotyczące rysowania i kształtowania krzywych, stosowania wypełnień, dokonywania metamorfozy obiektów i innych operacji.

Wydajność i stabilność

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności i stabilności (publikowane wcześniej w postaci dodatków Service Pack).

Dokument

 • Zmiana skali rysowania w niestandardowym polu dodanym do interfejsu użytkownika nie powoduje już niestabilnego działania programu CorelDRAW.
 • Wartości siatki określone w milimetrach są zachowywane.

Filtry

 • Tekst w plikach SVG pochodzący z plików CGM jest teraz prawidłowo wyświetlany w przeglądarce Google Chrome.
 • Pliki DWG można konwertować do formatu CDR.
 • Można otwierać pliki w formacie PDF zawierające obrazki skompresowane metodą kompresji faksowej CCITT.

Obiekty

 • Zawartość szybkiego kadru nie jest już wyśrodkowywana, gdy obiekty nakładają się na siebie.

Dołączanie i osadzanie obiektów (OLE)

 • Wygląd dołączonych obiektów jest zachowany w plikach wyeksportowanych z programu CorelDRAW.

Drukowanie

 • Podczas pracy z narzędziem Układ rozmieszczenia w oknie Podgląd wydruku można teraz korzystać z opcji Edytuj marginesy.
 • W oknie Podgląd wydruku można korzystać z elementów sterujących dla współczynnika skalowania oraz blokowania.

Tekst

 • Można dodawać tekst w tabelach, których marginesy mają wartość 0.
 • W tekście francuskojęzycznym po apostrofie nie jest już wstawiana dodatkowa spacja.
 • Po przekształceniu w krzywe tekstu o różnych kolorach wypełnień wszystkie kolory są zachowywane.
 • W programie CorelDRAW nie pojawia się już komunikat o zastępowaniu czcionek w przypadku czcionek zainstalowanych na komputerze.

Narzędzia

 • Można używać klawiszy modyfikatora w przypadku narzędzi Krzywe Béziera oraz Pisak do tworzenia segmentów linii prostych.
 • Podczas korzystania z narzędzia Linia b-sklejana można teraz nacisnąć klawisz Esc, aby anulować rysowanie krzywej, lub Enter, aby je zakończyć.
 • Narzędzie Kadrowanie działa teraz zgodnie z oczekiwaniami w przypadku map bitowych.

Język VBA

 • Uzyskanie dostępu do właściwości Paleta klasy Dokument nie powoduje już wystąpienia błędu.
 • Zapisywanie projektów we wcześniejszych wersjach programu CorelDRAW nie skutkuje już przekształceniem tekstu w krzywe.

Obszary robocze i dostosowywanie

 • Możliwe jest przeciąganie i upuszczanie plików CDR, CPT oraz JPEG w oknie aplikacji nawet po zmianie ustawienia opcji Przy uruchamianiu (Narzędzia > Opcje) z Ekran powitalny na Nic.

Aktualizacja 1

Nowe funkcje i ulepszenia wersji X7.1 zostały opisane w następujących sekcjach:

Nowe i ulepszone funkcje

 • Zmieniając kolor obramowań, można dostosować okno aplikacji i okna dialogowe, co ułatwia spersonalizowanie interfejsu. Aby wybrać kolor, wystarczy pobrać próbkę dowolnego koloru na ekranie lub użyć suwaków, przeglądarek lub palet kolorów.
 • Na pasku stanu wyświetlane są przydatne informacje o zaznaczonych obiektach (np. kolor, typ wypełnienia i kontur, a także pozycja wskaźnika). Pasek stanu można umieścić w górnej części okna aplikacji, co ułatwia przegląd informacji o projekcie lub zadaniu.
 • Model obiektowy CorelDRAW obsługuje style kolorów i umożliwia tworzenie niestandardowych narzędzi, pozwalających na przykład na interakcję ze stroną rysowania. Dzięki nowym klasom i metodom projektanci mogą tworzyć jeszcze bardziej wszechstronne narzędzia niestandardowe, programy narzędziowe i makra. Aby możliwe było korzystanie z niestandardowych narzędzi, należy zarejestrować się i uzyskać członkostwo standardowe lub premium CorelDRAW. Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych narzędzi można znaleźć we wpisie na blogu użytkowników CorelDRAW.

Wydajność i stabilność

Poniżej wymieniono wprowadzone ulepszenia wydajności i stabilności (publikowane wcześniej w postaci dodatków Service Pack).

Zarządzanie kolorami

 • Podstawowy tryb kolorów można zmienić z CMYK na RGB w oknie dialogowym domyślnych ustawień zarządzania kolorami.

Pliki wejściowe/wyjściowe

 • Nazwy plików zawierające znak „&” są prawidłowo wyświetlane na pasku tytułu. Pliki z takimi nazwami można także zapisywać w normalny sposób.
 • Możliwe jest także edytowanie i zapisywanie plików przechowywanych w folderze serwisu DropBox.
 • Kopiowanie niestandardowych wartości przezroczystości map bitowych nie powoduje już braku reakcji ze strony programu.
 • W przypadku eksportu do pliku PDF zachowywane są miękkie maski monochromatycznych map bitowych.
 • Miniatury plików w starszych formatach są zachowywane w przypadku zainstalowania wersji X7 wraz z wcześniejszą wersją.
 • Obrazki dołączane w pliku są poprawnie aktualizowane przy eksportowaniu pliku.
 • Pliki programu Photoshop zawierające czcionki dostępne w systemie zachowują te czcionki po otwarciu w programie Corel PHOTO-PIANT.
 • Pobrane mapy bitowe nie mają już zniekształconego wyglądu po otwarciu lub zaimportowaniu w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT.
 • W przypadku tekstów zawierających określone czcionki po otwarciu pliku CorelDRAW nie są już wyświetlane zniekształcone znaki.

Pliki i style

 • W programie Corel PHOTO-PAINT użytkownik może korzystać z nowych wypełnień mapami bitowymi i teksturami z poziomu okna dialogowego Edytuj wypełnienie.
 • Zachowywane jest położenie wypełnień tonalnych przyciętych obiektów.
 • Możliwe jest swobodne skalowanie i pochylanie przezroczystości i wypełnień tonalnych za pomocą narzędzi interakcyjnych.
 • W przypadku modyfikacji stylu kolorów, a następnie cofnięcia tej zmiany, obiekty wykorzystujące styl koloru zachowują pierwotny kolor.

Filtry

 • W przypadku eksportu do pliku PDF obiekty przezroczyste i zawierające wypełnienia tonalne są wyświetlane w oczekiwany sposób — bez prostokąta ograniczającego.
 • Możliwe jest importowanie plików PDF utworzonych w programie AutoCAD.
 • Podczas importu plików PDF utworzonych w programie Microsoft Publisher 2010 zachowywane są wszystkie znaki.
 • W importowanych plikach programu Adobe Illustrator (AI) zachowywana jest kolejność warstw.
 • Ukryte, ale przeznaczone do druku warstwy są zachowywane w eksportowanych plikach PDF.

Obiekty i właściwości obiektów

 • Wartości w oknie dokowanym współrzędnych obiektu są poprawnie aktualizowane.
 • Można zastosować efekt obwiedni, korzystając z prostokątów jako kształtu obwiedni.
 • W programie Corel PHOTO-PAINT dodawanie przezroczystości do linii i obramowań o szerokości 1 piksela nie stwarza już problemów.
 • Prowadnice wyrównania w programie Corel PHOTO-PAINT nie są już wyświetlane z pewnym przesunięciem przy powiększeniu wynoszącym mniej niż 100%.
 • Rozmiar odbicia lustrzanego obiektów jest zachowywany niezależnie od położenia oryginalnego obiektu.

Dołączanie i osadzanie obiektów (OLE)

 • W przypadku edycji obiektu CorelDRAW lub Corel PHOTO-PAINT wstawionego w dokumencie programu Microsoft Word interfejs wstążki nie jest wyświetlany, dzięki czemu można wybrać menu i narzędzia.

Palety

 • Zachowywane jest położenie palet kolorów w oknach dokowanych.
 • Palety niestandardowe zapisane poza folderem Moje palety nie są już wyświetlane jako puste.

Drukowanie

 • Możliwe jest tworzenie układów rozmieszczenia oraz dodawanie i usuwanie numerów stron za pomocą klawiszy numerycznych umieszczonych w górnej części klawiatury i na klawiaturze numerycznej.
 • Nie można już omyłkowo usunąć obiektów z obszaru podglądu wydruku.

Tekst

 • Czcionki osadzone w plikach programu CorelDRAW (CDR) są prawidłowo zapisywane i wyświetlane.
 • Czcionkę symboliczną Sign można stosować zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozmiar czcionki można zmienić za pomocą skrótów klawiaturowych.
 • Tekst jest poprawnie wyrównywany względem obiektów.
 • Pole listy czcionek oraz podgląd czcionek w czasie rzeczywistym działają zgodnie z oczekiwaniami.
 • W oknie dialogowym Edytuj tekst można kopiować i wklejać za pomocą skrótów klawiaturowych. Po zwiększeniu szerokości okna tekst przepływa zgodnie z oczekiwaniami.

Programy narzędziowe

 • Nowo utworzone pliki w programach Corel CorelDRAW oraz Corel PHOTO-PAINT są widoczne w przeglądarce CONNECT od razu po zapisaniu.
 • Wyszukiwanie obrazków clipart z wersji X3 i wcześniejszych działa zgodnie z oczekiwaniami w wersjach językowych innych niż angielska.
 • Do serwera przesyłane są prawidłowe dane meCard i vCard zawarte w kodach QR.

Obszary robocze i dostosowywanie

 • Palety wysuwane przyborników można przenieść na pływający pasek narzędzi, jeśli przybornik jest odblokowany.
 • Do poleceń można dodawać także ikony niestandardowe.
 • Zmiany wyglądu paska poleceń z poziomu strony Paski poleceń w oknie dialogowym Dostosowywanie są prawidłowo stosowane.
 • Po uruchomieniu aplikacji przy przytrzymanym klawiszu F8 okno aplikacji nie jest już wyświetlane za aktywnym oknem.
 • Przeciąganie zawartości lub kolorów pomiędzy kartami strony nie powoduje wybrania innej strony.
 • W pływających dokumentach stosowany jest odpowiedni poziom powiększenia.
 • Można zmienić orientację stron wykorzystujących wzorzec wizytówki.
 • Położenie paska stanu można zmienić, klikając kolejno polecenia Narzędzia > Dostosowywanie > Paski poleceń i wybierając odpowiednie polecenie.