CorelDRAW Technical Suite 2020 — informacje o Aktualizacji 1

Aktualizacja 1

Aktualizacja 1 rozwiązuje kilka problemów zgłoszonych przez klientów i innych.

Corel DESIGNER

 • Rozwiązano problem z logowaniem na koncie w firmie Corel, uniemożliwiający niektórym użytkownikom dostęp do funkcji Corel Cloud.
 • Funkcja redukcji węzłów działa szybko w przypadku zaznaczenia wielu obiektów.
 • Usunięcie zaznaczenia pola wyboru Traktuj wszystkie obiekty jako wypełnione na stronie narzędzia Wskaźnik w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje > Narzędzia) nie powoduje już usunięcia zaimportowanych danych obiektów.
 • Rysowanie objaśnień z włączonymi funkcjami Utwórz obszar aktywny CGM oraz Interaktywne powoduje utworzenie danych obiektu Nazwa.
 • Możliwe jest już utworzenie objaśnienia zawierającego dane konkretnego obiektu w zagnieżdżonej grupie.
 • Objaśnienia w plikach zapisywanych dla wersji 2019 i wcześniejszych są teraz wyświetlane prawidłowo w programie Corel DESIGNER 2020.
 • Elementy sterujące w pionie i w poziomie w oknie dokowanym Transformuj działają prawidłowo.
 • Opcja Skaluj tekst do linii wiodącej na stronie Objaśnienia w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje > Narzędzia) działa w przypadku objaśnień zawierających dane obiektów.
 • Symbole zaimportowane z wcześniejszych wersji programu Corel DESIGNER rozpoznawane są jako odpowiednie typy obiektów w przypadku przywrócenia obiektów.
 • Wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu CorelDRAW Technical Suite 2020 są teraz dostępne z poziomu menu Start w systemie Windows.

XVL Studio Corel Edition i XVL Studio 3D CAD Corel Edition

 • Język dodatku XVL Studio dopasowuje się do języka systemu operacyjnego, o ile język ten jest obsługiwany przez program Corel DESIGNER 2020.
 • Przesłanie migawki z XVL Studio do programu Corel DESIGNER, gdy „wrapper” jest aktywny, nie powoduje już generowania krzywej szybkiego kadru z ramką. Aby skorzystać z tej poprawki, należy ją najpierw włączyć poprzez edytowanie rejestru systemu Windows w sposób przedstawiony poniżej.
  • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\Corel DESIGNER\22.0\Designer\Application Preferences\SVG Import] "ClipIsPowerClip"="0"
  • Jeśli wpis dotyczący importu SVG jest niedostępny, utwórz go i nadaj mu nazwę SVG Import (ze spacją pomiędzy wyrazami). Dodaj jako nazwę preferencji ClipIsPowerClip i przypisz jej wartość 0.
 • Pliki przesłane z dodatku XVL Studio 3D CAD Corel Edition z włączoną opcją konturu są już wyświetlane w programie Corel DESIGNER w postaci nienaruszonej, ze wszystkimi elementami.
 • Przesyłanie wielu migawek z dodatku XVL Studio nie powoduje już obcinania fragmentów.
 • Migawka przesłana do programu Corel DESIGNER nie zmienia już położenia po aktualizacji migawki w dodatku XVL Studio.
 • Aktualizacja 1 programu XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2020 zawiera aktualizacje obsługi następujących formatów plików CAD:
Format pliku Obsługiwana wersja
3D XML V5-6R2017 - V5-6R2019 (CATIA V5)
V5-6R2017 - V5-6R2019 (CATIA V6)
CATIA Graphical Representation (CGR) V5-6R2017 - V5-6R2019
CATIA V5 V5-6R2017 - V5-6R2019
JT 6.4 - 10.2
NX (Siemens PLM Solutions) NX 1847, NX 1872, NX 1899
Parasolid Do wersji 32.0
PTC Creo Parametric 4.0 - 6.0
Solid Edge 2019, 2020
SolidWorks 2018, 2019, 2020

Uwaga: Pełna lista obsługiwanych wersji oraz formatów plików 3D i 3D CAD znajduje się w dostępnym do pobrania arkuszu (PDF).